1. خانه
  2. آموزش گرامر
  3. فعل در زبان انگلیسی چیست؟ what is a verb

فعل در زبان انگلیسی چیست؟ what is a verb

verb (فعل) چیست؟

فعل در زبان انگلیسی

فعل یک کلمه و یا بیش از چند کلمه (فعل مرکب)است که برای نشان دادن یک عمل ویا حالت یک فاعل به کار میرود.

verb یکی از عناصراصلی جمله است و بدون آن جمله ناقص میباشد.

هر جمله شامل یک بخش به نام فاعل و یک بخش اسنادی(اخباری) است که این بخش اخباری شامل یک و یا بیش از یک verb میباشد.جایگاه فعل بعد از فاعل است که باید در شخص و شمار با فاعل مطابقت داشته باشد.

بعد از فعل نیز مفعول و متمم قرار میگیرند.

Subject +verb +object/complement

متمم/مفعول+ فعل+ فاعل  

یک verb میتواند حالت مصدر به خود بگیرد که در این صورت to به فعل اضافه میشود(to walk/to plan)

و همچنین میتوانیم  افعال با قاعده را صرف کنیم مانند (walk/walks/walked) که از لحاظ طبقه بندی های دستوری مانند شخص،شمار و حالت (معلوم ومجهول) باید با فاعل تطابق وجود داشته باشد.

صرف افعال بی قاعده از لحاظ املائی تفاوت ایجاد میکند(مانندgo/went/gone).ویا در آخر افعال تفاوت ایجاد میکند(مانندhide/hid/hidden).این گونه تغییرات در افعال که نشان دهنده ی تفاوت های دستوری هستند صرف افعال نامیده میشوند.

انواع verb:

افعالی که در جملات استفاده میشوند یا کنشی هستند(action verb)که عمل ذهنی و یا فیزیکی فاعل را توصیف میکنند. و یا فعل ربطی هستند(linking verb)که فاعل جمله را به بقیه جمله( که اطلاعاتی در رابطه با فاعل میدهد )مرتبط میکند.

-یک verb فقط میتواند یک کلمه باشد:She greets me/They left early

-یک verb یتواند بیش از یک کلمه باشد:He is washing his car/You have broken my window

-افعال کنشی مفعول میگیرند:Lee drives a car(فاعلLee،مفعولcar)

Someone has eaten my pizza(فاعلsomeone،مفعول pizza)

-یک verb میتواند مفعول نداشته باشد:The sine shines/It is raining

– verb باعث ارتباط بین فاعل و مکمل(که میتواند یک اسم و یا یک صفت باشد(

They are my brothers(فاعل:they،brothers/::مکمل(

She is beautiful(فاعل:she/مکمل:beautiful)

در درس های بعد درمورد جایگاه و زمان های مختلف افعال صحبت میکنیم.

مقاله قبلی
ترتیب صفات در زبان انگلیسی – order of adjectives
مقاله بعدی
جایگاه فعل در زبان انگلیسی: Position of verbs
فهرست