1. خانه
 2. آموزش گرامر
 3. زمان جمله مجهول (Tenses in the passive voice )_ درس دوم

زمان جمله مجهول (Tenses in the passive voice )_ درس دوم

زمان جمله مجهول tenses in the passive voice

زمان های مختلف در وجوه مجهول

زمانی که برای نوشتن جمله مجهول به کار میبریم باید با زمان جمله مجهول مطابقت داشته باشد.

زمان حال ساده

 • Active: The big monkey scratches the small monkey. 
 • جمله معلوم: میمون بزرگ میمون کوچک را خراش میدهد.
 • Passive: The small monkey is scratched by the big monkey.
 • جمله مجهول: میمون کوچک توسط میمون برزگ خراش داده میشود.

زمان جمله مجهول حال استمراری

 • Active: Their dog is chasing my cat.
 • جمله معلوم: سگ آنها گربه مرا دنبال میکند.
 • Passive: My cat is being chased by their dog
 • جمله مجهول: گربه من توسط سگهای آنها دنبال میشود.

زمان جمله مجهول حال کامل(ماضی نقلی)

 • Active: The men have loaded sacks of potatoes onto trucks.  
 • جمله معلوم: این مردان کیسه های سیب زمینی را در کامیون گذاشته اند.
 • Passive: Sacks of potatoes have been loaded onto trucks (by the men).
 • جمله مجهول: کیسه های سیب زمینی داخل کامیون گذاشته شده اند(توسط این مردها).

زمان گذشته ساده

 • Active: That kid kicked me on my knee. 
 • جمله معلوم: آن کودک به زانوی من زد.
 • Passive: I was kicked on my knee by that kid
 • جمله مجهول: من از ناحیه زانو توسط آن کودک زده شدم.

زمان گذشته استمراری

 • Active: We were discussing climate change last evening.
 • جمله معلوم:عصر گذشته ما درباره تغییرات اقلیمی بحث میکردیم.  
 • Passive: Climate change was being discussed by us last evening. 
 • جمله مجهول: عصر گذشته تغییرات اقلیمی  توسط ما بحث میشد.

زمان گذشته کامل(ماضی بعید)

 • Active: The hunter had shot two wild boars.
 • جمله معلوم: شکارچی دو گراز را تیر زده بودند.
 • Passive: Two wild boars had been shot by the hunter.
 • جمله مجهول: دو گراز وحشی توسط شکارچی تیر خورده بودند.

زمان آینده ساده

 • Active: The children will blow up these balloons. 
 • جمله معلوم: بچه­ها این بادکنکها را منفجر خواهند کرد.
 • Passive: These balloons will be blown up by the children.
 • جمله مجهول: این بادکنکها توسط بچه­ها منفجر خواهند شد.

زمان جمله مجهول آینده استمراری

 • Active: She will be painting her husband’s grave. 
 • جمله معلوم: او قبر همسرش را رنگ میزند.
 • Passive: Her husband’s grave will be being painted by her.
 • جمله مجهول: قبر همسرش توسط او رنگ زده میشود.

زمان آینده کامل

 • Active: The police will have questioned the suspects. 
 • جمله معلوم: پلیس از مظنونین بازجویی خواهد کرد.
 • Passive: The suspects will have been questioned by the police.
 • جمله مجهول: مظنونین توسط پلیس بازجویی خواهند شد.

همراه با افعال کیفیتی(مدال)

 • Active: He should sell his old car. 
 • جمله معلوم: او ماشین قدیمی اش را باید بفروشد.
 • Passive: His old car should be sold
 • جمله مجهول: ماشین قدیمی او باید فروخته شود.
 • Active: We must pay the bills. 
 • جمله معلوم: ما این صورتحساب را باید بپردازیم.
 • Passive: The bills must be paid (by us). 
 • جمله مجهول: این صورتحساب باید پرداخته شود(توسط ما).

همرا با افعال کیفیتی (مدال) استمراری

 • Active: We may be building a giant sandcastle. 
 • جمله معلوم: ما ممکن است یک قلعه شنی بزرگ بسازیم.
 • Passive: A giant sandcastle may be being built by us. 
 • جمله مجهول:  یک قلعه شنی بزرگ  توسط ما ممکن است  ساخته شود.

همراه با افعال کیفیتی کامل

 • Active: The robbers could have shot their victims.
 • جمله معلوم:دزدان  به قربانیان خود میتوانستند شلیک کنند.
 • Passive: The victims could have been shot( by the robbers).
 • جمله مجهول: قربانیان  میتوانستند مورد شلیک  قرار بگیرند (توسط دزدان).
مقاله قبلی
جمله مجهول – (passive sentence ) _ درس اول
مقاله بعدی
جمله مجهول با دو مفعول (Passive Sentence with Two Objects)
فهرست