1. خانه
  2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
  3. درس ششم: مکمل نهاد (subject complement)

درس ششم: مکمل نهاد (subject complement)

مکمل نهاد

مکمل نهاد در زبان انگلیسی

یک اسم گزاره ای، عبارت اسمی، صفت گزاره ای، عبارت وصفی و یا یک ضمیر است که بعد از آن یک فعل ربطی ، فعل حالت یا افعال حسی می آید. آن اسم ، صفت ، یا ضمیری که مکمل نهاد است ، نهاد جمله را توصیف میکند یا نامش را تغییر میدهد.

مثال:

این ها مثال هایی از فعل های ربطی ای هستند که با مکمل نهاد همراه شده اند:

amis, arewaswerehas beenare beingbecome, lookseem.  

مکمل نهاد میتواند ضمیری که نهاد را معرفی میکند، باشد.

  • I still remember the hearse driver is he
  • It was they, those boys there, who laughed loudly at me when I fell down.
مکمل نهاد: ضمیر

 (ضمیری که بعد از فعل ربط می آید باید حالت نهادی داشته باشد.)

 اسم گزاره ای (Predicate noun)

  

مثال:

اسم گزاره ای کلمه یا گروهی از کلمات است که نام نهاد را تغییر میدهد.

  • The country’s new head of state is Mr. Superb Super.
  • She said her mother-in-law was a silly old witch.

( فعل های ربطی is و was هستند.)

Predicate adjective

صفت گزاره ای

صفتی است که نهاد  را توصیف میکند.

That fly settling on your pizza looks big.

مکمل نهاد: صفت گزاره ای

His story about witnessing two UFOs colliding was simply unbelievable to me.

  ( فعل های ربطی looks و wasهستند.)

مقاله قبلی
درس پنجم : مکمل هایی که بعد از فعل عمل می آیند
مقاله بعدی
درس هفتم:جمله ساده و مرکب
فهرست