1. خانه
 2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
 3. درس نهم: کاربرد های جمله

درس نهم: کاربرد های جمله

 کاربردهای جملات

جمله 4 کاربرد دارد: خبری، سوالی، تعجبی و دستوری.

جملات خبری

جملات خبری

رایج ترین نوع جمله است که چیزی را اعلام میکند یا حالتی را بیان میکند. در این جملات نهاد قبل از فعل می آید و همیشه با نقطه به پایان میرسد.

مثال:

Examples: 

 • My parents like to watch bullfights.
 • She said I don’t love dogs as much as she does.
 • He is not as friendly as he looks.
 • That hotel restaurant serves minced crocodile meat. 

جملات سوالی

Image result for question
جمللات سوالی

شامل یک سوال هستند و با علامت سوال تمام میشوند. در این نوع جمله فعل یا عبارت فعلی قبل از نهاد می آید و اینگونه از بقیه انواع جمله متمایز میشوند.

مثال:

Examples: 

 • Is a long-time smoker like you able to do that – blow smoke rings?
 • Do you expect me to believe what you just said?

( فعل کمکی قبل از نهاد امده.)

 • Who is coming along with us to the haunted castle tonight?

(یک کلمه پرسشی  برای پرسش استفاده شده. فاعل ناشناس است و who با is جابجا نشده.)

 • Is there enough money for us to dine in that restaurant?

سوال های بله/خیر. جای فعل کمکی با نهاد جابجا شده.)

جملات دستوری

Image result for COMMAND
جملات دستوری

برای بیان درخواست یا دستور دادن استفاده میشوند. معمولا نهاد ندارند و فعل بصورت ریشه فعل می آید.یعنی بدون اینکه چیزی به فعل اضافه شود، مثل: -s, -as, -ing , -edمثلا:

Stop here!

نهاد ضمنی you هست. جملات دستوری ممکن است کوتاه به اندازه ی یک کلمه باشند : Look! ،یا بلند باشند. این جملات با نقطه یا علامت تعجب پایان می یابند.

مثال:

Examples: 

 • Bake it in the oven until golden brown. (دستور)
 • Make a full report to your superior before the end of the week. (فرمان)
 • Please get me a carton of frozen yogurt on your way home. (تقاضا)
 • Will you kids stop shouting. درخواست بصورت عبارت سوالی در امده.)
 • Don’t just stand there; do something, anything to show you are busy..

جملات تعجبی

Image result for SHOCKED
جملات تعجبی

احساسات شدید مثل هیجان، غافلگیری، عصبانیت یا جاخوردن را نشان میدهند و معمولا با علامت تعجب تمام میشوند.

مثال:

 • Wait! I’m coming along. ( هیجان)
 • We thought you weren’t coming! ( غافلگیری)
 • But you said you would pay me back today! (عصبانیت)
 • We read how the grandmother was treated. Shocking! (جاخوردن)
 • I won the bet again!(شادی)
 • I’m really going to miss you a lot(ناراحتی)
 • What a terrible waste of time waiting for the rain to stop! (ترس)
مقاله قبلی
درس هشتم: جملات پیچیده و جملات مرکب پیچیده
مقاله بعدی
درس دهم: مطابقت در جمله (agreement)
فهرست