1. خانه
 2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
 3. درس یازدهم: جمله جزء- خطاهای جمله

درس یازدهم: جمله جزء- خطاهای جمله

خطای جزء

 خطاهای جمله

خطاهای جمله

خطاهای جمله شامل موارد زیر هستند که در این درس با جمله جزء اشنا میشویم:

 1. جمله جزء
 2. جملات چسبیده بهم/ جملات درهم رفته/ قطعات متصل با ویرگول
 3. معرف های ( modifier) در جای اشتباه
 4. معرف های معلق
 5. معرف های مبهم

 جمله جزء

گروهی متشکل از دو ، سه یا تعداد بیشتری  کلمه است  که فعل یا نهاد ندارد و اگر به تنهایی بعنوان جمله بیاید ، خطای جمله جزء اتفاق میفتد. همینطور وقتی جمله واره وابسته ای که هم فعل دارد هم نهاد، بعنوان جمله کامل می آید؛ این جمله  واره باید به جمله واره مستقلی متصل شود که جمله کاملی تشکیل شود.

عبارتی که تبدیل به “جمله جزء” شده ، با اضافه کردن نهاد و فعل تصحیح میشود.   

Examples:

 • The dotted line.

   ( خطای جزء)The dotted line   عبارت اسمی:

 • جمله کامل: She signed on the dotted line
 • Into a briefcase.
 • عبارت حرف اضافه ای: Into a briefcase. ( خطای جزء)
 • جمله کامل: He stuffed a few documents into a briefcase.   
Image result for into a briefcase.
خطای جمله جزء

مثال های زیر، جمله واره ای هستند که بعنوان جمله کامل استفاده شده اند. جمله واره وابسته همیشه با حروف ربط شروع میشود( because, when,و غیره) وقتی حروف ربط از جمله واره وابسته حذف شوند، جمله کامل میشود.

مثال:    

Examples:

 • جمله واره وابسته: When we have no money. ( جمله جزء)
 • جمله کامل:  We have no money.  (حرف ربط whenحذف شده.)
 • جمله کامل:     We can’t buy a yacht when we have no money. ( یک جمله واره مستقل به خطای جزء اضافه شده تا جمله کامل ساخته شود.)
Image result for no money
خطا جمله جزء
 • Subordinate clause: Because she was the best candidate. (Sentence fragment)
 • جمله وابسته: Because she was the best candidate (خطای جزء)
 • Complete sentence: She was the best candidate. (Conjunction because is dropped.) 
 • جمله کامل: She was the best candidate. ( حرف ربط becauseحذف شده.)
 •  
 • Complete sentence: She got the job because she was the best candidate. 
 • جمله کامل: She got the job because she was the best candidate.   
 • جمله واره وابسته: Since ten o’clock this morning ( خطاجمله جزء)
 • جمله کامل: I’ve been here since ten o’clock this morning.

مقاله قبلی
درس دهم: مطابقت در جمله (agreement)
مقاله بعدی
درس دوازدهم: جملات چسبیده بهم/ جملات درهم رفته/ قطعات متصل با ویرگول-خطاهای جمله
فهرست