1. خانه
 2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
 3. درس دوازدهم: جملات چسبیده بهم/ جملات درهم رفته/ قطعات متصل با ویرگول-خطاهای جمله

درس دوازدهم: جملات چسبیده بهم/ جملات درهم رفته/ قطعات متصل با ویرگول-خطاهای جمله

خطاهای جمله 2

خطاهای جمله

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن sentence-errors-1.png است
خطاهای جمله

جملات چسبیده بهم

انهایی هستند که دو جمله واره مستقل با حروف ربط مناسب یا علایم نگارشی صحیح بهم وصل نشده اند. این جملات “جملات در هم رفته ” هم نامیده میشوند.

قطعات متصل با ویرگول

نتیجه اتصال نادرست دو جمله واره مستقل است که با علایم نگارشی صحیح مثل نقطه ویرگول یا حرف ربط مناسب بهم متصل نشده اند. قطعات متصل با ویرگول نتیجه اتصال نادرست دو جمله واره مستقل با ویرگول است.

جملات درهم رفته

همان جملات چسبیده بهم هستند. جملات درهم رفته دو یا چند جمله واره مستقل هستند که با علایم نگارشی صحیح مثل نقطه ویرگول یا حرف ربط مناسب بهم متصل نشده اند.

تصحیح قطعات متصل با ویرگول

با چهار روش قطعات متصل با ویرگول را تصحیح میکنیم؟

مثال: 

جداکردن دو جمله واره ی مستقل با یک ویرگول.

 • Julia began her prison sentence, she refused to wear prison clothes.
 • The emperor wants the magic golden sword, you must deliver it to the emperor yourself.
 • Let’s not go into that cave, I heard it’s full of ghosts.
 • I don’t want to fly kite like you do, I won’t.
 • 1. با تبدیل ویرگول به نقطه ، جمله واره ها را به جمله کامل تبدیل کنیم.
 • Julia began her prison sentence.  She refused to wear prison clothes..
 • The emperor wants the magic golden sword. You must deliver it to the emperor yourself. 
 • Let’s not go into that cave. I heard it’s full of ghosts. 
 • I don’t want to fly kite like you do. I won’t.

2.استفاده از یک ویرگول و ادات همپایه بین جمله واره ها برای ساختن جمله مکمل

 • Julia began her prison sentence, but she refused to wear prison clothes.
 • The emperor wants the magic golden sword, and you must deliver it to the emperor yourself. 
 • Let’s not go into that cave, for I heard it’s full of ghosts. 
 • I don’t want to fly kite like you do, so I won’t.

3.استفاده از نقطه ویرگول بین جمله واره ها

 • Julia began her prison sentence; she refused to wear prison clothes.  
 • The emperor wants the magic golden sword; you must deliver it to the emperor yourself.
 • Let’s not go into that cave; I heard it’s full of ghosts..
 • I don’t want to fly kite like you do; I won’t.  

4.تبدیل یکی از جمله واره ها به جمله واره وابسته و درنتیجه ساختن یک جمله پیچیده

 • When Julia began her prison sentence, she refused to wear prison clothes.  
 • As the emperor wants the magic golden sword, you must deliver it to the emperor yourself. 
 • Let’s not go into that cave because I heard it’s full of ghosts. 
 • Since I don’t want to fly kite like you do, I won’t.

 تصحیح جملات درهم رفته

این جملات مثل قطعات جداشده با ویرگول تصحیح میشوند.

مثال:

جمله درهم رفته: Grandfather is almost 80 years old he is losing his hair.

 1. با تبدیل جمله واره ها به جمله کامل، جمله واره هاارا از هم جدا میکنیم.

Grandfather is almost 80 years old. He is losing his hair. 

2.استفاده از ویرگول و ادات همپایه  بین جمله واره ها و ایجاد جمله واره مرکب

Grandfather is almost 80 years old, and he is losing his hair. 

3.استفاده از نقطه ویرگول وسط جمله ها

Grandfather is almost 80 years old; he is losing his hair. 

4.تبدیل یک جمله واره به جمله واره وابسته و ایجاد جمله پیچیده

Since grandfather is almost 80 years old, he is losing his hair.  

مقاله قبلی
درس یازدهم: جمله جزء- خطاهای جمله
مقاله بعدی
درس چهاردهم: ساختارهای موازی و توازن
فهرست