1. خانه
 2. آموزش گرامر
 3. Pronoun (ضمیر)

Pronoun (ضمیر)

pronouns

مقدمه

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم قرار میگیرد، این اسم میتواند یک شخص،حیوان،مکان و یا شیء باشد.برای جلوگیری از تکرار اسمی که قبلا در جمله ذکر شده است از ضمیر استفاده میکنیم.ضمیر معمولا بعد ازاسمیکه جایگزین آن میشود قرار میگیرد.

 • Jim has a toothbrushHe uses it every day.(جیم یک مسواک دارد.او آن را هر روز استفاده میکند)

در مثال بالا Jimو toothbrush اسم هستند.وhe ضمیر است و برای جلوگیری از تکرار اسمJim، و it ضمیری است که برای جلوگیری از تکرار toothbrush استفاده شده است.

*نکته: گاهی اوقات ضمیر قبل از اسم قرار میگیرد. در این مواقع باید کاملا کاملا مشخص شود تا خواننده و یا شنونده بداند که ضمیر جایگزین کدام اسم شده است.

 SheJenny, is my elder sister.(او ،جنی، خواهر بزرگتر من است.)همان طور که مشاهده میکینم ضمیر قبل از اسم قرارگرفته است.اما بعد از آن اسم قرار گرفته است تا معنی را روشن سازد.

چگونه در یک جمله ضمیر را تشخیص دهیم

صفات اشاره نیز در معضی مواقع میتوانند ضمیر باشند.پس چگونه میتوانیم تشخیص دهیم که این کلمات چه زمانی صفت اشاره هستند و چه زمانی ضمیر؟

پاسخ: بستگی به نحوه ی استفاده این کلمات در جمله دارد.

به عنوانضمیر این کلمات مستقل و به تنهایی درجمله استفاده میشوند و بعد از آنها اسمی قرار نمیگیرد.

 • This is a big house.(این یک خانه بزرگ است- در این مثال this ضمیر است ،زیرا بهد از آن اسم قرار نگرفته است)
 • This house is big.(این خانه بزرگ است-در این مثال this صفت اشاره است ،زیرا بعد از آن کلمه house که یک اسم است قرار گرفته است)

درس اول: ضمایر شخصی(personal pronoun)

همه ضمایر شخصی به جز(it) به افراد اشاره میکنند.ضمیر سوم شخص it معمولا به حیوانات و اشیاء اشاره میکنند.

در جدول زیر ضمایر شخصی نشان داده شده اند.

جمعجمعمفردمفرد 
مفعولیفاعلیمفعولیفاعلی 
Us=به ماWe=ماMe =به منI =مناول شخص
You=به شماYou=شماYou=به توYou=تودوم شخص
Them=به آنهاThey=آنها  Him =به او،مذکر Her=به او It=به آنHe =او،مذکر She=او ،مونث It=آنسوم شخص

ضمایر فاعلی باید از لحاظ شمار،شخص ، جنس و حالت(فاعلی و مفعولی ) با اسمی که جایگزین آن میشوند مطابقت داشته باشند.

شمار:

هرکدام از ضمایر شخصی یا مفرد هستند و یا جمع.مفرد( i-me/you/he-him/she-her/it)

جمع) we-us/you/they-them)

ضمیر باید از لحاظ شمار با اشم مطابقت داشته باشد.اگر اسم مفرد باشد ضمیر هم باید مفرد باشد و اگر اسم جمع باشد ضمیر هم باید جمع باشد.

The boy is playing with his puppet. He has a glove puppet.(پسر با پاپت بازی میکند.او یک پاپت دستکشی دارد-اسم و ضمیر مفرد هستند)

The boys are playing with their puppets. They have glove puppets(پسرها با پاپت بازی میکنند.آنها پاپت دستکشی دارند-اسم و ضمیر جمع هستند)

شخص:

ضمایر شخصی از لحاظ شخص سه نوع هستند.

اول شخص: مفرد:I/me جمع:we/us

دوم شخص:مفرد:you  جمع:you

سوم شخص:مفرد:she-her/he-him/it جمع :they

مثال:

 hate waking up in the morning(اول شخص-من از بیدار شدن در صبح متنفرم)

You should not have stepped on it(دوم شخص-تو نباید روی آن پا میگذاشتی)

It is a rare species of fish(سوم شخص-آن یک گونه نادر از ماهی است)

جنس:

ضمایر اول شخص ودوم شخص جنس را نشان نمیدهند.اما ضمایر سوم شخص(heمذکر/sheمونث/itخنثی) را نشان میدهند.

ضمایر باید با اسمی که جایگزین آن میشوند در جنس مطابقت داشته باشند.اگر اسم مونث باشد ضمیر نیز باید مونث باشد و اگر اسم مذکر باشد ضمیر نیز باید مونث باشد.و اگر اسم مونث باشد ضمیر نیز باید مذکر باشد.

Jill has a boy.he is 4 years old.(مذکر-جیل یک پسر دارد.او 4 ساله است)

John’s sister loves to eat pizza. She eats it almost every day.( مونث.خواهر جان پیتزا دوست دارد.او تقریبا هر روز پیترا میخورد.)

We have an old kitchen tableIt has a broken leg.(خنثی-ما یک میز ناهارخوری قدیمی داریم.یکی از پایه های آن  شکسته است)

حالت:

سه نوع حالت ضمیر در دستور زبان انگلیسی وجود دارد.فاعلی،مفعولی و ملکی.

ضمایر فاعلی در جمله به عنوان فاعل استفاده میشوند.ضمایر شخصی ای که میتوانند به عنوان فاعل درجمله استفاده شوند شامل:I /you/he/she/it/we/you/they هستند.

ضمایر مفعولی به عنوان مفعول مستقیم ،مفعول غیر مستقیم و یا مفعول حرف اضافه در جمله استفاده میشوند.ضمایر شخصی ای که میتوانند به عنوان مفعول در جمله استفاده شوند شامل:me/you/it/him/her/us/them هستند.

ضمایر ملکی در جمله برای نشان دادن مالکیت مفعول  در جمله استفاده میشوند.ضمایر شخصی ای که میتوانند یه عنوان مالکیت در جمله استفادهشوند شامل:(mine=مال من/yours مال تو/its=مال آن/ his=مال او،مذکر/hers= مال او،مونث/ours= مال ما/yours=مال  شما/theirs=مال آنها) هستند.

در مثالهای زیر فاعلهای جمله پررنگ شده اند:

 • Tom rides a pony..(تام  سوار یک اسب کوچک میشود-فاعل اسم است)
 • He rides a pony.(او سوار یک اسب کوچک میشود-فاعل ضمیرفاعلی است)

در مثالهای زیر مفعولهای جمله پررنگ شده اند:

 • My uncle likes her.(عموی من او را دوست دارد-مفعول ضمیر مفعولی است)
 • We hate them. (ما از آنها متنفریم –مفعول ضمیر مفعولی است)
 • He scolded him and me.(او من و او را سرزنش کرد-دو مفعول جمله ضمیرمفعولی هستند)

درس دوم :ضمیرهای انعکاسی(reflexive pronoun)

ضمیرهای انعکاسی کلمه های هستندکه به( self=خود )ختم میشوند مانند(myselfخودم//خودتان/yourselfخودشانthemselves)

این ضمایر استفاده میشوند تا نشان دهند فاعل جمله ای که عملی را انجام میدهد همان مفعولی است که عمل را دریافت میکند.فاعل جمله باید ضمیر شخصی باشد تا ضمیر انعکاسی به فاعل ارجاع داده شود.ضمایر انعکاسی مانند مفعول مستقیم و غیر مستقیم  درجمله عمل میکند. درمجموع هشت ضمیر انعکاسی وجود دارد و هیچکدام ازاین ضمایر به عنوان فاعل در جمله استفاده نمیشوند.هر کدام از ضمایر انعکاسی با افزودن self به ضمایر مفرد و selves  به ضمایر جمع ساخته میشوند.

ضمایر انعکاسیضمایر شخصی 
جمعمفردجمعمفرد 
ourselvesخودمانMyself خودمWe       ماI       مناول شخص
Yourselves خودتانyourselfخودتYou      شما You    تودوم شخص
Themselves خودشانHimself خودش-مذکرThey آنهاHe او -مذکرسوم شخص
Themselves خودشانHerself خودش-مونثThey آنهاShe او-مونث 
themselves خودآنهاItself  خود آنThey آنهاIt  آن 

مثالها:

 • Sometimes I think to myself that it is time to lose some weight.(من گاهی اوقات با خودم فکر میکنم که زمان آن رسیده تا وزنم را کاهش دهم)
 • Why do you often talk to yourself but seldom to other people?(چرا تو گاهی اوقات با خودت صحبت میکنی اما با مردم دیگر صحبت نمیکنی؟)
 • She likes to look at the mirror and smile to herself.(او دوست دارد که درآینه نگاه کند و به خودش لبخند بزند)
 • One of the dogs spent hours licking itself.(یکی ازسگها ساعتها خودش را لیس زد) 

 .

 • They spent some time familiarizing themselves with the new workplace.(آنها مدتی را صرف آشنایی با محل کار جدید خودشان کردند)

فاعل و مفعول جمله یکی است .ضمیر فاعلی در ابتدای جمله قرار میگیرد و ضمیر انعکاسی به آن اشاره میکند.اگر از ضمیر انعکاسی استفاده نکنیم منی جمله تغییر میکند.

 • She baked herself a birthday cake.(او کیک تولد خودش را پخت)
 • She baked her a birthday cake.(او برای او یک کیک تولد پخت)
   جمله  دوم نشان میدهد که او کیک را برای فرد دیگری پخته است.

علاوه بر مثالهای بالا ضمیر انعکاسی دیگری نیزوجود داردoneself)=خود)

One has to improve oneself all the time(فرد باید خودرا همیشه بهبود بخشد)

It is important that one thinks positively about oneself(مهم است که فرد در رابطه با خودش مثبت فکر کند)

 one thinks positively about himself/herself.(این جمله اشتباه است چون باید ضمیر انعکاسی oneself استفاده میشد)

درس سوم:ضمایر موصولی(relative pronoun)

ضمایر موصولی را برایوصل کردن دو عبارت به هم استفاده میکنیم.ضمایر موصولی شامل:

 thatwhichwhowhomwhenwhosewhateverwhicheverwhoeverwhomeverwhichsoeverwhosoeverwhomsoeverwhosesoeverwhatsoever.

آنها برای معرفی عبارتهای وابسته استفاده میشوند-که به عنوان فاعل آنها استفاده میشوند.

Bob is my good friend who helped to repair my lawn mower.(باب بهترین دوست من است که در درست کردن ماشین چمن زنی به من کمک کرد) این جمله از دو عبارت تشکیل شده است که با ضمیر موصولی who  به هم وصل شده اند.

باب بهترین دوست من است(عبارت اصلی)

که در درست کردن ماشین چمن زنی به من کمک کرد(عبارت وابسته)

ضمیر موصولی( که) فاعل جمله وابسته است.

ضمیرهای موصولی را نباید با عبارتهای وابسته و هم پایه که با حروف ربط به هم مرتبط میشوند را اشتباه گرفت.حرفهای ربط به عنوان فاعل عبارت وابسته ایفای نقش نمیکنند.در حقیقت انها بعداز فاعل جمله وابسته قرار میگیرند.

The adults chatted while the children played.(بزرگترها حرف میزدند در حالیکه بچه ها بازی میکردند.)

عبارت اصلی (بچه ها بازی میکردند)

عبارت وابسته(درحالیکه بچه ها بازی میکردند)

فاعل هردو جمله بزرگترها و کودکان(adults /children)هستند.

توجهکنید که ححرف ربط while فاعل جمله وابسته نیست و بعد از آن فاعل children قرار گرفته است.

وصل کردن دو عبارت با ضمیرهای موصولی :who/that

 • The man is a visitor of a patient. He is dressed like a doctor.(مرد ویزیتور بیمار است. او مانند دکتر لباس پوشیده)
 • The man who is dressed like a doctor is a visitor of a patient.(مردی که مانند دکتر لباس پوشیده است ویزیتور بیمار است)

در مثال بالا who برای اشاره به مرد استفاده شده است.به عبارت دیگر مرد مرجع ضمیر who  است.

 • She bought a pair of running shoes. She could use it for jogging.(او یک جفت کفش دویدن خرید.او میتوانست از آنها برای  دویدن آهسته استفاده کند)
 • She bought a pair of running shoes that she could use for jogging.(او یک جفت کفش دویدن خرید که میتوانست از آنها برای دویدن استفاده کند)

That  ضمیر موصولی است،وجایگزین کفش شده است که مرجع ضمیر that  است.

ضمیرهای موصولی در ابتدای عبارت موصولی قرار میگیرند.

I know the dog that bit my cat(من سگی را میشناسم که سگم را گاز گرفت-در این مثال ضمیر موصولی that  استو عبارت موصولی that bit my cat را معرفی میکند.عبارت اصلی (I know the dog)است.عبارت موصولی به ما در رابطه با اسمی که درجمله اصلی است اطلاعات بیشتری را میدهد.

Who  برایاشخاص استفاده میشود

Taht و which برای اشاره به اشیاء و حیوانات استفاده میشوند.

تفاوت دیگر اینکه بعد از who معمولا فعل استفاده میشود و اما بعد ازwhich میتوانیم فعل،ضمیر و یا اسم استفاده کنیم. به عنوان مثال:

 • That was the camera, which cost five hundred dollars. (آن دوربینی بود که پانصد دلار قیمت داشت-بعد از which فعل قرار گرفته است)
 • That was the camera, which he bought yesterday. (آن دوربینی بود که او دیروز خرید-بعد ازwhich ضمیر قرار گرفته است)
 •  
 • That was the camera, which John got as a birthday present.(آن دوربینی بود که جان به عنوان هدیه تولد گرفت-بعد از which اسم قرار گرفته است) 

.

ضمیر who  برای اشخاص استفاده میشود.who دوعبارت را به هم متصل میکند به عنوان مثال:

 • Who lives in that 300-year-old mansion? (چه کسی در عمارت 300 ساله زندگی میکند؟)
 • That is the man, who is my father’s bitter enemy.( آن مردی است، که دشمن پدرم است)

جمله اخر که به مرد اشاره میکند  که اسم عبارت اصلی است و عبارت موصولی با who شروع شده است. 

ضمیر موصولی whose برای اشخاص برای اشیاء استفاده میشود.این ضمیر برای نشان دادن مالکیت و یا رابطه بین دو شخص و یا شیء استفاده میشود.

 • That is my uncle whose wife has run away with his twin brother.(آن دایی من است که همسرش با برادر دوقلویش فرار کرده است)
 • That is an empty house whose owner is in prison.(آن  خانه ای خالی از سکنه است که صاحبش در زندان است)

از whom برای توضیح در مورد انسان استفاده میشود.این کلمه وقتی که مفعول فعل است به جای who  قرار میگیرد.و یا اگر بعد از حرف اضافه قرار بگیرد مفعول حرف اضافه است.

 • The man whom the police arrested was a police officer. (مردی را که پلیس دستگیر کرد افسر پلیس بود-مفعول فعل)
 • The man to whom you should speak is the manager. (مردی را که باید با او صحبت کنید مدیراست-مفعول حرف اضافه)

Whosoever امروزه به ندرت استفاده میشود و تقریبا هم معنی با whoever است.

The preacher warns that whosoever disbelieves him will not be blessed(کشیش هشدار داد هر کسی که به او ایمان نیاورد آمرزیده نخواهد شد)

درس پنجم:ضمایر ملکی(possessive pronoun)

ضمایر ملکی شکل ملکی ضمایر شخصی هستند که در جمله به جای اسم برای نشان دادن مالکیت استفاده میشوند.

ضمایر ملکی در جمله میوانند به عنوان فاعل و یا مفعول به کاربروند و بعد از آنها اسم قرار نگیرد.

ضمایر ملکی
جمعمفرد
Ours=مال ماMine=مال من
Yours=مال شماYours=مال تو
Theirs=مال آنهاIts=مال آن
Theirs=مال آنهاHis=مال او-مذکر
Theirs=مال آنهاHers=مال او-مونث
 • This puppy is mine. That kitten is yours.(این بچه سگ مال من است .این بچه گربه مال توست)
 • The kennel is its.(لانه آن است)
 • He claimed that the money on the floor was his.(او ادعا کرد که پول روی زمین مال اوست)
 • The blonde hair on the floor must be hers.(موهای بلوند روی زمین باید مال او باشد)
 • Your newborn baby is much bigger than ours.(نوزاد تازه متولد شده شما از نوزاد ما بسیار بزرگتر است)

ضمایر ملکی به عنوان فاعل و مفعول استفاده میشوند.

 • Your (garden) has weeds all over.(باغ شما همه جا علف هرز دارد-فاعل)
 • His (car) is black but. hers (car) is white .(ماشین او-مذکر مشکی است اما ماشین او-مونث سفید است-فاعل)
 • Your dog has bitten mine (dog) on the stomach. (سگ شما سگ من را از ناحیه شکم گاز گرفته است-مفعول)
 • She likes theirs (parents) but dislikes ours (parents). (او والدین آنها را دوست دارد اما والدین ما را دوست ندارد-مفعول)

نکته:علامت آپستروف همراه با ضمایر ملکی استفاده نمیشود.

 • This slice of pizza is yours.(این تکه پیتزا مال شماست-این جمله درست است ،چون ضمایر ملکی بدون آپستروف استفاده میشوند)

This slice of pizza is your’s.(این جمله نادرست است چون با ضمیر ملکی آپستروف استفاده کرده است)

درس پنجم:ضمایر اشاره(demonstrative pronoun)

از ضمایر اشاره برای جایگزینی یک اسم و یا عبارت اسمی استفاده میکنیم تا نشان دهیم شیء و یا اشیاء در زمان و یا مکان نزدیک هستند و یا دور.

چهارضمیر اشاره به ترتیب زیر وجود دارد.

Thisبرای جایگزین شدن یک اسم منفرد(شخص و یا شیء) است که در نزدیکی گوینده قرار دارد.

That برای جایگزین شدن یک اسم منفرد است که دور از گوینده قرار دارد.

These برای جایگزین شدن یک اسم جمع است که در نزدیکی گوینده قرار دارد.

Those برای جایگزین شدن یک اسم جمع است که دور از گوینده قرار دارد.

 • This is what I have been looking for the whole day. (این همان چیزی است که من در طول روز جستجومیکردم-برای اسم مفرد و نزدیک استفاده شده است)
 • We must tell the waitress this was not what we ordered.(باید به پیشخدمت بگوییم که این چزی نیست که ما سفارش دادیم-برای نشان دادن اینکه اسم مفرد است و نزدیک گوینده قرار دارد.)
 • Is that your cat with no tail? (آیا آن گربه شما بدون دم است-برای نشان دادن اسم مفرد و دور استفاده شده است)
 • This one is bigger than that. (این بزرگتر ازآن است-براینشان دادن اسم مفرد و دور استفاده شده است)
 • We are not bringing these along with us. (ما اینها را با خود مان نمیاوریم-برای اسم جمع و نزدیک استفاده شده است)
 • These are some of the letters I have to reply this week. )(اینها نامه هایی هستند که باید این هفته پاسخ دهیم-برای اسم جمع و نزدیک استفاده شده است)
 • We chose a chocolate cake from those on sale at the bakery. (ما کیک شکلاتی را اربین آنهایی که در شیرینی فروشی بود انتخاب کردیم-برای اسم جمع و دور استفاده شده است)
 • I think that tree is the tallest among those in the park. (من فکر میکنم که آن درخت از بین آن درختان پارک بلند تر است-برای اسم جمع ودور استفاده شده است)

ضمایر اشاره کمتر شناخته شده شامل:none,such,neither

از none برای اشاره به هیچکدام از اشیاء و مردم استفاده میشود

Such برای اشاره به شخص و یا شیئی که مشخص شده باشد

Neither برای نشان دادن اینکه نه یک گروه  و نه گروه دیگری از مردم واشیاء

از none  میتوان به عنوان ضمیر  اشاره  مفرد وجمع استفاده کرد:

 • The seller said that none of that type is available.(فروشنده گفت هیچکدام از ازآن نوع موجود نیست-noneمفرد است زیرا type مفرد است)
 • She was talking about the world coming to an end, but none of us were listening.(او در مورد پایان یافتن دنیاصحبت میکرد اما هیچیک از ما گوش نمیدادیم- none جمع است زیراus جمع است)  

 • Such میتواند به عنوان ضمیر اشاره مفرد وجمع استفاده شود:
 • If such is the way she explains things, the children will find it difficult to understand.(اگر چنین روشی برای توضیح همه چیز داشته باشد بچه ها به سختی متوجه میشوند-such مفرد است زیرا  way مفرد است) 

 • Such are the things we need to bring along for the trip to study the rocky landscape. (چنین چیزهایی را نیازداریم تا در سفر بیاوریم تا منظره صخره  ای را مطالعه کنیم-such جمع است زیرا  things جمع است)  

Nneitherمعمولا یک ضمیر مفرد است و با فعل مفرد استفاده میشود

Neither of the parents believes a word of what he said(هیچ یک از والدین یک کلمه از حرفهای اورا باور ندارد)

ضمایر اشاره جایگزین عبارت اسمی هم میشوند:

در مثالهای زیر کلمات پررنگشده در قسمت اول عبارت اسمی هستند و کلمه پررنگ شده در قسمت دوم ضمیر اشاره است که جایگزین عبارت اسمی شده است.

The Asian food is a bit spicy. that is a bit spicy.(غذای آسیایی کمی تند است.آن کمی تند است)

The ingredients will be added to the chicken soup. these will be added to the chicken soup(مواد به سوپ مرغ اضافه خواهند شد.اینها به سوپ مرغ اضافه خواهند شد)

What are the two bright objects hovering in the sky? What are those?(دو جسم روشن که در آسمان معلق هستند چه هستند؟آنها چه هستند؟)

ضمایر اشاره در جمله میتوانند فاعل و یا مفعول باشند:

 • This is the oldest building in town. (این قدیمی ترین خانه در شهر است-فاعل)
 • I hate this. Please take it away. (من از این متنفرم.لطفا آن را بردارید-مفعول)
 • That has to be the best dinner we have had for a long time. (آن باید بهترین شامی باشد که ذر این مدت خورده ایم-فاعل)
 • He kept talking about himself and nobody liked that. (اومدارم در مورد خودش صحبت میکرد و هیچکس آن را دوست ندارد-مفعول) 

ضمایر اشاره و صفات اشاره:

اگر این کلمات قبل از اسم قرار بگیرند ، به عنوان توصیف کننده اسم هستند و نقش صفت را دارند.و باید دقت کنید که ضمایر اشاره اسم را توصیف نمیکنند و به جای اسم در جمله قرار میگیرند.

 •  This is the same story I heard from him before.(این همان داستانی است که قبلا از او شنیدم-ضمیر اشاره-جایگزین اسم شده است) 
 • This story is the same one I heard from him before(این داستان همان داستانی است که قبلا از او شنیدم-صفت اشاره-قبل از اسم قرار گرفته است)
 • o        .
 • o         That is not a bird; it is a kite.(آن پرنده نیست،یک بادبادک است-ضمیر اشاره-جایگزین اسم شده است)
  That kite looks like a bird(آن بادبادک مثل یک پرنده به نظر میرسد-صفت اشاره-قبل ازاسم قرار گرفته است)

درس ششم:ضمایر نامعین(indefinite pronoun)

ضمایر نامعین جایگزین اسم میشوند بدون اینکه به شخص و یا شیء خاصی اشاره کنند.از این ضمایر وقتی استفاده میکنیم که اسم ناشناس است. همچنین برای راحتی در صحبت کردن و یا نوشتن نیز از این ضمایر استفاده میکنیم.برای مثال به جای اینکه بگوییم :

Is Ann,Bob,Carrie,Dan or Ellen interested in coming along?،(آیا آن ،باب،کری ،دن و یا الن علاقه ای به آمدن دارد؟)تع

از این جمله استفاده میکنیم:

Is anyone interested in coming along?(آیا کسی علاقه به آمدن دارد؟)

در این مثال کلمه anyone ضمیر نامعین است.

مثالهای زیر موارد استفاده از ضمایر نامعین را نشان میدهد.

Someone is knocking the door.(کسی در میزند.در این مثال کلمه someone ضمیر نامعین است.ما از این ضمیر استفاده کرده ایم چونبه شخص مشخصی مانند-پدر-مادر و یا دوستمان اشاره نکرده ایم)

Is anybody there?(کسی آنجا هست- در این مثال هم anybody ضمیر نامعین است زیرا فرد به شخص خاصی اشاره نکرده است و قط پرسیده آیا شخصی آنجا هست)

Something is burning overthere.(چیزی آنجا در حال سوختن است-در این مثال something ضمیر نامعین است ما نمیدانیم چه چیزی در حال سوختن است در نتیجه از something استفاده کرده ایم)

تعدادی ضمیر نامشخص وجود دارد که و همه آنها به شخص و یا شیء خاصی اشاره نمیکنند.اکثر ضمایر نامشخص یا مفرد هستند و یا جمع و تعداد کمی از آنها میتوانند هم مفرد و هم جمع باشند.با ضمایر مفرد نامشخص باید فعل مفرد استفاده شود و با ضمایر نامشخص جمع باید فعل جمع استفاده شود.

      ضمایر نامعین 
مفرد و یا جمع          جمع               مفرد
All=همهBoth=هر دوAnybody=هیچکس
Any=هیچFew=معدود-اندکیEverybody=هرکس
More=بیشترMany=خیلیNobody=هیچ کس
Most=بیشترینOthers=دیگرانSomebody=شخصی
None=هیچکدامSeveral=چندینAnyone=هر کس
Some=برخی-بعضی Someone=کسی-شخصی
Such=اینچنین-این قبیل Anything=هیچ چیز
  Everything=همه چیز
  Something=چیزی
  Another=یکی دیگر
  Each=هرکدام-هر یک
  Either=یکی از دو تا-هرکدام
  Neither=هیچ کدام
  Little=کمی
  Much=خیلی
  No one=هیچکس
  Nothing=هیچ چیز
  One=کسی
  Other=دیگری
   

ضمایر نامعینی که به body ,one و thing ختم میشوند همیشه مفرد هستند و باید با فعل مفرد در جمله قرار بگیرند.در مثالهای زیرمشاهده میکنیم که با این ضمایر مفرد فعل مفرد به کار رفته است.

 • There wasn’t anybody in there, so what the strange noise?(هیچکسی آنجا نبود ،پس صدای عجیب چیست؟)
 • Everybody is  waiting to hear the good news.(هرکسی منتظر شنیدن خبرهای خوب است)
 • Nobody wants to listen to what he has to say.(هیچکس نمیخواهد که به حرفهای او گوش کند)
 • Somebody has left the socks here.(کسی جورابهایش را اینجا گذاشته است)
 • Everyone is speaking but no one is listening. (هر کسی صحبت میکند اما هیچکس گوش نمیدهد)
 • Someone has to put the rubbish out.(کسی باید زباله ها را خارج کند)
 • Is there anything I can eat?(چیزی هست که بتوانم بخورم؟)
 • Is everything all right around here?(آیا همه چیزاینجا خوب است ؟)
 • Something in the kitchen smells strongly of rotten fish.(چیزی در آشپزخانه بوی ماهی فاسد میدهد)

دو ضمیر eitherوneither به عنوان مفرد استفاده میشوند و با فعل مفرد در جمله قرار میگیرند:

 • Which of these two boxes is big enough for those things? I think either is big enough.(کدام یک از آن دو جعبه برای آن چیزها به اندازه کافی بزرگ است؟فکر میکنم هرکدام ازآنها به اندازه کافی بزرگ است)
 • The police think either of the brothers is the gang leader.(پلیس فکر میکند که هر یک از برادران سردسته گروه است)
 • He begs his parents for forgiveness for what he has done, but neither forgives him.(او از والدینش درخواست میکند که برای کاری که انجام داده است او را ببخشند اما هیچکدام از آنها او را نمیبخشد)
 • Neither of them wants a divorce for the sake of the children.(هیچکدام از آنها به خاطر بچه ها طلاق نمیخواهد)

ضمایرمفرد دیگری  که با فعل مفرد در جمله قرار میگیرند:

 • This is her daughter and there is another at home.(این دختر اوست ودیگری درخانه است)
 • Each of them agrees that in every friendship there has to be some give-and-take. (هر کدام ازآنها موافق است که در دوستی بعضی  توافقهای دوطرفه است).
 • Little is known about his whereabouts.( آگاهی کمی از محل او در دست است
 • Much of what we know about her mysterious disappearance is false.(بسیاری از آنچه در مورد ناپدید شدن مرموزاو میدانیم اشتباه است)
 • There is no one in that room, yet I have just heard a voice calling my name.(هیچکس در اتاق نیست،با این وجود من صدای شنیدم که اسم مرا صدا میزند)
 • I have already told you there is nothing wrong with me.(من قبلا به شما گفتم هیچ مشکلی ازطرف من نیست
 • One has to know when to keep quiet and listen.(فرد باید بداند که چه موقع ساکت بماند و گوش کند)
 • I’ll buy this pair; the other is more expensive.    (من این جفت را میخرم،نوع دیگر گران است)

ضمایر نامعین جمع با فعل جمع در جمله قرار میگیرند:

 • I cannot forget those two fat monkeys, both of which are obviously overfed. (من نمیتوانم دو میمون چاق را فراموشکنم،به هردوی آنها بیش از حد غذا داده اند)
 • There are few countries left to visit before I die.(تعدادی کشور باقی مانده اند تا قبل از مرگ بازدید کنم)
 • Many have detained by the police for questioning.(بسیاری توسط پلیس برای بازجویی بازداشت شده اند
 • One of the escaped prisoners was recaptured while two others were still at large.(یکی از زندانیان فراری مجددا گرفته شد در حالی که دو نفر دیگر هنوز فراری هستند)
 • Several of the crocodiles are believed to have escaped from the crocodile farm.(اعتقاد بر این است که چندین تمساح از منطقه تمساح ها فرار کرده اند)

ضمایر نامعینی که هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار میروند:

 • All we know is that the rumours about him are not true.  (همه چیزی که میدانیم این است که شایعات در رابطه با او صحت ندارد-مفرد)
 • All were cheering loudly for their team. (همه با صدای بلند تیمشان را تشویق میکردند-جمع)  
 • There was’t any food left when I got there.(وقتی به آنجا رسیدم هیچ غذایی نمانده بود-مفرد)
 • She asked if any of us were interested in joining her on a trip.(او از ما پرسید آیا هرکدام ازما علاقه مندیم که در سفر به او بپیوندیم-جمع)      
 • The police will not answer the reporters’ questions until more is known.(تا زمانی که اطلاعات بیشتری مشخص شود پلیس به سوالات خبرنگاران پاسخ نمیدهد-مفرد)
 • More are rescued as the search continues. (همچنان که جستجو ادامه یابد افراد بیشتری نجات می یابند-جمع)
 • Most of her money is spent on fast food.(بیشتر پول او صرف فست فود میشود-مفرد)
 • Most of the household contents are covered by an insurance policy.(بیشتر مفاد خانگی تحت پوشش بیمه هستند-جمع)
 • You want some more soup, but there is none left. (شما سوپ بیشتری میخواهید،اما هیچ چیز نمانده است)
 • None of my uncles is/are as skinny as my father. (هیچکدام از عموهای من مانند پدرم استخوانی نیستند).(
 •  
 • Some more butter is needed to make the cake.(مقدار کره بیشتری برای درست کردن کیک لازم است-مفرد)
 •  
 • Some of them just don’t know what they are talking about(بعضی از آنها نمیدانند که در مورد چه چیزی صحبت میکنند-جمع)
 • If such is the plan, we have to start preparing straightaway.(اگر چنین برنامه ای باشد باید سریعا آماده سازی کنیم-مفرد)
 • It such are their positions, it is unlikely they will reach an agreement.(مواضع آنها چنین است، که بعید است که به توافق برسند-جمع*)
 • o        *دقت کنید که گاهی در فارسی برای زیباتر شدن نوشته فعلها جمع بسته نمیشوند.

درس هفتم:ضمایر پرسشی(interrogative pronoun)

به طور کلی پنج ضمیر پرسشی وجود دارد که همه آنها با wh آغاز میشوند

:who(چه کسی-فاعلی)whom(چه کسی-مفعولی)which(کدام) whose(مال چه کسی) what(چه).

هر کدام از این ضمایر پرسشی برای پرسیدن  سوال مشخصی به کار میروند.این ضمایر فقط برای سوال پرسیدن استفاده میشوند .هر چند این ضمایر میتوانند در جمله استفاده شوند و اگر در جمله پرسشی استفاده نشوند دیگر ضمیر پرسشی نخواهند بود.

ازبین پنج ضمیر پرسشی who و whom برای انسان استفاده میشوند. و which و what برای اشیاء استفاده میشوند. این ضمایر برای هر دو جنس مذکر ومونث به کار میروند. دیگر ضمایر پرسشی شامل:

Whatever(چه چیز)whoever(چه کسی-فاعلی)whomever(چه کسی-مفعولی)whichever(کدام).

از ضمایر پرسشی وقتی استفاده میکنیمکه نیاز به دانستن چیزی داشته باشیم.

کلمات دیگری نیز هستند که با wh  شروع میشوند و نباید آنهارا با ضمایر پرسشی اشتباه گرفت شامل:

When(کی)where(کجا)why(چرا).

برخلاف بقیه ضمایر ،ضمایر پرسشی مرجع ندارند (چون ناشناخته است).

استفاده ازپنج ضمایر پرسشی:

 • Who is that man in an overcoat and a bowler?(آن مرد که پالتو وکلاه پوشیده چه کسی است؟فاعلی)
 • Who is that standing next to you in the photo?(فردی که در عکس کنار تو ایستاده ،چه کسی است؟-فاعلی)
 • Whom are you shouting at?(سر چه کسی داد میزنی؟-مفعولی)
 • Whom is she arguing with?(با چه کسی دعوا میکنی؟-مفعولی)
 • What is the dog chewing?(سگ چه چیز را میجود؟)
 • What are you grumbling about?(در مورد چه چیزی غر میزنی؟)
 • Which do you think is better?(فکرمیکنی کدام بهتر است؟)
 • Which of the snakes is the most poisonous?(کدام یک ازمارها از همه سمی تر است؟)
 • Whose is that car parked in front of my gate?(اون ماشین که در خانه من پارک شده مال چه کسی است؟)
 • Whose are those cats?(آن گربه ها مال چه کسی است؟)

ضمایر پرسشی در سه حالت فاعلی ،مفعولی و ملکی استفاده میشوند:

حالت فاعلی:

 • Who ate my pizza?(چه کسی پیتزا را خورد؟)
 • Which cost more – your bag or your sister’s shoes?(کدام یک قیمت بیشتری دارد ؟کیف تو و یا کفشهای خواهرت؟)
 • What made you so sick?(چه چیزی تو را اینقدر بیمارکرد؟)

حالت مفعولی:

 • Whom  did you borrow that broom from?(آن جارو ر از چه کسی قرض گرفتی؟)
 • Which one are you aiming your gun at?(شما با اسلحه تان میخواهید کدام یک را هدف بگیری؟)
 • What are you thinking of?(به چه چیزی فکر میکنی؟)

حالت ملکی:

 • Whose baby is crying so loudly?(کودک چه کسی بلند گریه میکند؟)
 • o        *نکته:whichو what در حالت ملکی استفاده نمیشوند.

نکته:در  بعضی مواقع ضمیر پرسشی who در حالت مفعولی استفاده میشوند.

 • Who do you invite to your party? (تو چه کسی را به مهمانی دعوت کردی؟مفعول فعل)
 • Who are you complaining about the whole day?(کل روز راجع به چه کسی شکایت میکنی؟مفعول حرف اضافه about)

نکته:whom نمیتواند در حالت فاعلی استفاده شود:

 •  Whom beat him up yesterday? (این جمله نا درست است زیرا از whom در حالت فاعلی استفاده کرده است):
 •  
 • Who beat him up yesterday?(چه کسی او را دیروز زد؟این جمله درست است.چون از who در حالت فاعلی استفاده کرده است)

Whom  فقط میتواند در حالت مفعولی استفاده شود:

 • Whom did he kill? (او چه کسی را کشت؟-مفعول فعل کشتن)
 • Whom are you thinking of to ask for help? (به چه کسی فکر میکیند تا درخواست کمک کنید؟-مفعول حرف اضافه of)
 •  

حروف اضافه میتوانند همراه با ضمیر پرسشی whom  قرار بگیرند:

 • At whom are you so angry?(از چه کسی انقدر ناراحت هستی؟)
 • For whom are you baking this carrot cake?(برای چه کسی این کیک هویج را درست میکنی؟)
 • With whom are you going on the trip?(با چه کسی میخواهی سفر بروی؟)

نکته:از تکرار حرف اضافه بپرهیزید:

 With whom are you going on the trip with?(این جمله نادرست است چوم از حرف اضافه with دو بار استفاده کرده است)

 • مثالهایی از ضمایر پرسشی دیگرکه در جمله استفاده شده اند:
 •  
 • He can say whatever he wants, nobody will believe him.(او میتواند هر چه میخواهد بگوید،هیچکس باور نخواهد کرد)
 •  
 •  
 • A reward will be given to whoever provides information leading to the arrest of the wanted man.(به هر کسی که اطلاعاتی جمع آوری کند که منجر به دستگیری مرد مورد نظر شود  پاداش داده خواهد شد)
 • She is handing out leaflets to whomever will accept it.(او در حال پخش اعلامیه  است،به هر کس که آن را قبول کند )
 • It was like a buffet, we could choose whatever of the dishes we liked. (مثل رستوران بود،ما میتوانستیم هرکدام از غذاهایی که دوست داشتیم سفارش دهیم) 

درس هشتم:ضمایر متقابل و یا دوسویه(reciprocal pronoun)

فقط دو ضمیر متقابل وجود دارد که شاملeach other و one another است که به معنی یکدیگر هستند.ضمایر متقابل برای نشان دادن رابطه بین یک کار مشترک که توسط دو نفرنسبت به یکدیگرو یا گروهی از افراد نسبت به یکدیگر انجام میشود ،استفاده میشود.به عنوان مثال:

Jack is smiling at Jill and Jill is smiling at Jack. This is the same as Jack and Jill are smiling at each other.(جک به جیل لبخند میزند و جیل هم به جک لبخند میزند.این همان لبخند جیل و جک به یکدیگر است.این لبخند توسط دیگری پاسخ داده میشود)

ضمایرمتقابل بیشتر به افراد اشاره میکننداما گاهی برای حیوانات واشیاء نیز استفاده میشوند.

Each other وقتی استفاده میشود که در زابطه با دو نفر و یا دو چیز صحبت میکنیم ویا مینویسیم. و one another به صورت کلی استفاده میشود.اما هیچقانون محکمی برای این استفاده وجود ندارد. ضمایر متقابل  ضمیری برای جلوگیری از تکرار کردن عملی است که توسط دو گروه انجام میشود.به عنوان مثال:

sara is waving to dina and dina  is waving to sara.(سارا برای دینا دست تکان میدهد و دینا نیزبرای سارا دست تکان میدهد. در این جمله یک عمل دو بار گفته شده است)
sara and dina are waving to each other(سارا و دینا برای یکدیگر دست تکان میدهند)

فاعل مورد استفاده برای ضمایر دوسویه باید جمع باشد.همان طور که درمثالهای زیر مشاهده میکنید در تمام جملات فاعل جمله جمع است.

 • The twin brothers often argue with each other.(برادرهای دوقلو معمولا با یکدیگر دعوا میکنند)
 • Adam and rose have been writing to each other for years.(آدام و رز سالها برای یکدیگر نامه مینویسند)
 • The few cats chased one another across the field.(چند گربه  در سرتا سر زمین یکدیگر را دنبال میکردند)
 • At the meeting, they insulted one another.(در جلسه ،آنها به یکدیگر توهین کردند)

ضمایر متقابل میتوانند به عنوان مفعول جمله استفاده شوند. مثال:

 • This is the tenth year that you and I have known each other..(این دهمین سال است که من و تو یکدیگر را میشناسیم-مفعول)
 • Before they began talking, they bowed to one another(قبل از اینکه  شروع به صحبت کنند به یگدیگر تعظیم کردند-مفعول)

حروف اضافه میتوانند همراه با ضمایرمتقابل استفاده شوند.

 • No one knows why they are shouting at each other.(هیچکس نمیداند که چرا آنها سر یکدیگر فریادمیزنند-at حرف اضافه است)
 • They realized it would be much easier if they all cooperated with one another(آنها فهمیدند که اگر  یکدیگر همکاری کنند بسیار راحت تر خواهد بود-withحرف اضافه است)

گاهی ضمایر متقابل درحالت ملکی استفاده میشوند.

 • The twin whispered in each other’s ears.  (دوقلوها درگوش یکدیگرپچ پچ کردند)
 • The two monkeys are seen scratching each other’s heads.(دو میموندیده مشوند که سر یکدیگر را میخارانند)

درس نهم:ضمایر تاکیدی/تشدیدی(intensive/emphatic pronoun)

ضمایر تشدیدی مشابه ضمایر انعکاسی هستند که برای مفرد ضمایر شخصی به self اضافه میشوند(itself/herslf/myself/himself/yourself) و برای جمع افزودنselves به ضمایر شخصی شامل(ourselves/themselves/yourselves).

ضمایر تشدیدی متفاوت ازضمایر انعکاسی هستند وکار آنها افزودن تاکید به فاعل جمله است،در حالی کار ضمایر انعکاسی نشان دادن این است که خود فاعل عمل را انجام داده است.ضمایر تشدیدی برای کامل کردن معنی جمله ضروری نیستند و میتوانیم آنها از جمله حذف کنیم.از ضمایر تشدیدی برای منسوب کردن اسمی که فاعل جمله است برای تاکید استفاده میشوند،در نتیجه به این ضمایر ضمایر تاکیدی نیز میگویند.

ضمایر تاکیدی بلافاصله بعد ازاسم و یا مرجع ضمیر قرار میگیرند.اما گاهی اوقات ضمایر تاکیدی جایی دورتر از اسم مخصوصا در انتهای جمله قرار میگیرند.مثال:

 • myself did it without help from anybody.(من خودم این کار را بدون کمک کسی انجام دادم-ضمیر تاکیدی اشاره میکند که فاعل جمله خودش این کار را انجام داده است)

 • He fixed the roof himself.( او خودش سقف را تعمیر کرد)

حذف ضمیر تاکیدی تغییری در معنی جمله ایجاد نمیکند:

She herself cooked the dinner.(او خودش شام را درست کرد)
She cooked the dinner(او شام را درست کرد-ضمیر تاکیدی حذف شده است-هیچ تغییری در معنی ایجاد نشده است)

-گاهی در موارد بسیار نادر ضمیر تاکیدی قبل از فاعل قرار میگیرد:

Myself, I would never do a thing like that.(خودم، من دیگر چنین کاری را انجام نخواهم داد)

مثالهایی از ضمایر تاکیدی که بلافاصله بعد از فاعل قرار میگیرد:

 • myself can look after the whole place.(من خودم میتوانم ازکل مکان مراقبت کنم)
 • You yourself will have to answer for your action.(توخودت باید پاسخگوی عملت باشی)
 • He himself repaired the machine.(اوخودش ماشین را تعمیر کرد)
 • They themselves set up the makeshift camp(آنها خودشان اردوگاه موقت را برپا کردند)

مثالهایی ازقرار گرفتن ضمیر تاکیدی در انتهای جمله(جمله ها ی زیر جمله های مثال قبل هستند ، با این تفاوت که ضمیر تاکیدی درانتهای جمله قرار گرفته است)

 • I can look after the whole place myself.
 • You will have to explain to them yourself.
 • She wrote the short story herself.
 • The store is on the corner of the street itself.  
 • The children caught the big snake themselves

ضمایر تاکیدی همیشه برای تاکید یک اسم به کار نمیروند:

 • The team felt that the uneven field itself was to blame for their loss.(تیم احساس کرد که خود زمین ناهموار مقصر باخت آنهاست)
 • Why the facts themselves were not used as evidence?(چرا خود حقایق به عنوان دلیل استفاده نشدند؟)

 .

موسسه آموزش زبان انگلیسی کندو
مقاله قبلی
participle چیست؟
مقاله بعدی
Prepositions (حروف اضافه)
فهرست