1. خانه
 2. آموزش گرامر
 3. Prepositions (حروف اضافه)

Prepositions (حروف اضافه)

prepositions

مقدمه:

حروف اضافه  معمولا کلمات کوچک منفردی هستند که یا قبل از یک اسم قرار میگیرند(at home در خانه) و یا قبل از یک عبارت  قرار میگیرند(across سرتاسر رودخانه) یا قبل از ضمیر قرار میگیرند(for youبرای تو).

گاهی حروف اضافه از دو و یا تعداد بیشتری کلمه تشکیل شده اند که مانند یک کلمه عمل میکنند(حروف اضافه مرکب)مانند:

According to(برطبق)/due to(به علت)/instead of(به جای)

حروف اضافه براس شکل دهی  رابطه بین اسم و دیگر اجزای جمله  از طریق ارتباط دهی این دو استفاده میشوند.

حروف اضافه تک کلمه ای شامل:above(بالای)/along(در امتداد)/behind(پشت)/from(از)/near(نزدیک)/of(از)/on(بالای)/since(از)/to(به)/until(تا)/with(با).

هرکدام از اسمها،ضمیر و یا عبارت  اسمی ای که بعداز حرف اضافه قرار میگیرد مفعول حرف اضافه است.(توجه کنید که فقط یک اسم میتواند مفعول باشد ،ودیگر اجزای جمله مانند فعل ،صفت و قید نمیتوانند مفعول باشند)

 • We woke up before sunrise.(ما قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شدیم-اسم sunrise مفعول حرف اضافه before است)

 • We often stroll along the beach.(ما بیشتر اوقات درسراسر ساحل قدم میزنیم-عبارت اسمی the beach مفعول حرف اضافه along است)

 • She waved to them. (او برای آنها دست تکان داد-ضمیر them مفعول حرف اضافه to است) 

 • جمله بدون حرف اضافه بی معنی است.
 • حرف اضافه یکی از هشت جزء جمله است.این جزء نقش  مهمی در ایجاد رابطه بین کلمات جمله ایجاد میکند.
 • o         Her mother is in the hospital.(مادرش در بیمارستان است-با حرف اضافه)
 • o        )Her mother is the hospital.مادرش بیمارستان است-بدون حرف اضافه)
 • o         I’m flying to London tomorrow.(من فردا به لندن پرواز میکنم-با حرف اضافه)
 •  I’m flying London tomorrow. (من فردا لندن پروازمیکنم-بدون حرف اضافه)

نکته:گاهی اوقات میتوان حرف اضافه را بدون اینکه روی معنی جمله تاثیری بگذارد حذف کرد.

 • You can go if you want to.(اگر بخواهید میتوانید بروید.
 • You can go if you want.(در این جمله حرفاضافه حذف شده استاما روی معنی جمله تاثیری نگذاشته است)
 • There is nothing to be afraid of.(هیچ چیزبرای ترسیدن وجود ندارد)
 • There is nothing to be afraid.(در این جمله حرف اضافه حذف شده است اما روی معنی جمله تاثیری نگذاشته است)
 • انواع مختلف حروف اضافه اطلاعاتی را درمورد زمان(حروف اضافه زمان)،مکان(حروف اضافه مکان) و جهت(حروف اضافه جهت) به ما منتقل میکنند.علاوه بر اینموارد حروف اضافه دیگری نیز وجود دارد که حروف اضافه چگونگی و علت  هستند.

حروف اضافه  مختلفی برای نشان دادن زمان،مکان وجهت استفاده میشوند.

 • I shall meet you at 2 o’clock tomorrow. (من فردا تو را در ساعت 2 ملاقات خواهم کرد-حرف اضافه زمان)
 • The kettle is on the table. (کتری روی میزاست-حرف اضافه مکان)
 • We walked to/towards the cinema. (ما به سویسینما راه رفتیم-حرف اضافه مکان)
 • گاهی یک حرف اضافهبرای نشان دادن زمان،مکان ویا جهت استفاده میشود.
 • I shall meet you at 2 o’clock on Sunday. (من روز یکشنبه در ساعت 2 تو را ملاقات خواهم کرد-زمان)
 • We will wait for you at the entrance to the cave. (ما در ورودی غار منتظر شما خواهیم بود-مکان)
 • A stranger pointed at the moon. (غریبه ای به ماه اشاره کرد-جهت)

در درسهای بعدی انواع مختلف حروف اضافه را به طور خاص بررسی میکنیم.

درس اول:حروف اضافه زمان(prepositions of time)

حروف اضافه زمان نشان دهندذه زمان،تاریخ و یا دوره زمیانی هستند که چیزی اتفاق افتاده است. برخی از حروف اضافه که برای این منظور استفاده میشوند شامل:

Around(حدود،حوالی)/at(در)/by(قبل از)/during(در طول)/from(از)/in(در)/on(در)/since(از)/

Throughout(درتمام طول)/until(تا).

حروف اضافه زمانی که برای اشاره به زمان خاصی استفاده میشوند:

 • Our grandparents usually have a catnap at the same time around noon.(پدربزرگ ومادریزرگ ما معمولا همزمان حوالی ظهر یک خواب کوتاه دارند)
 • I had a big argument with my sister at lunchtime.(من در ساعت ناهار دعوای سنگینی با خواهرم داشتم)
 • The funeral should be over by five o’clock.(مراسم خاکسپاری باید قبل از ساعت پنج تمام شود)

The boss is always sleepy on Monday mornings.(رئیس همیشه در صبحهای دوشنبه خوابالود است)

حروف اضافه زمانی که برای نشان دادن مدت زمان انجام یک اتفاق استفاده میشوند:

 • I had a couple of terrifying nightmares during the night.(من در طول شب چند  کابوس ترسناک دیدم)
 • She swears never to talk to me again from tomorrow.(او قسم خورد که  از فردا دیگر با من صحبت نخواهی کرد)
 • His wife has been missing since last Sunday.(همسرش از یکشنبه گذشته گم شده است)
 • He slept throughout the lecture.(او در طول کنفرانس خوابید)
 • They said I was breastfed until the age of three.(آنها گفتند که من تا سن سه سالگی ازشیر مادر تغذیه کردم)

حروف اضافه زمانی که برای نشان دادن زمان خاصی در رابطه با دیگر زمانها استفاده میشوند:

 • ) I start to wonder whether I will be in Heaven or Hell after death.(من کنجکاوم که آیا بعد از مرگ در بشت خوام بود یا جهنم؟)
 • I usually need to drink water before having my breakfast.(من معمولا نیازبه نوشیدن آب قبل از صبحانه خوردن دارم)

درس دوم:حروف اضافه مکان

این حروف اضافه نشان میدهند که چیزی کجاست و یا چیزی کجا اتفاق افتاده است.

Across(در طول)/in(در)/inside(درون)/on(روی)/outside(بیرون)/under(زیر)

 • The newly built bridge across the river has just collapsed.(پل تازه ساخته شده در طول رودخانه تازه خراب شده است)
 • His alarm clock went off twice and he is still snoring in bed.(ساعت زنگدار او دوبار خاموش شد واو هنوز در رختخواب خرخر میکند)
 • There was something like a snake or a rope inside the dark cage.(چیزی شبیه یک مار و یا طناب داخل قفس تاریک بود)
 • There was a big fly on the bull’s nose.(مگس بزرگی روی دماغ گاو بود)
 • I fell asleep while waiting outside the clinic for my turn(من در حالی که بیرون کلینیک  منتظر نوبتم بود خوابم برد)

بعضی از حروف اضافه مکان، همچنین موقعیت چیزی را در رابطه با چیزهای دیگر نشان نشان میدهند.

Behind(پشت)/beside(در کنار)/between(بین)/in front(جلوی)/near(نزدیک)

Behind  his farmhouse was a large scary scarecrow. (پشت خانه مزرعه مترسک ترسناکی وجود دارد)

 • I sat beside a talkative woman in the cinema.(من در سینما کنار یک زن پرحرف نشستم)
 • There is an awkward gap between her two front teeth.(فاصله عجیبی بین دندانهای جلویی او وجود دارد)
 • Someone parked a tractor in front of our house.(کسی یک تراکتور را جلوی خانه ما پارک کرد)
 • Please don’t come near me; I have a bad cold.(لطفا نزدیک من نشوید،من سرمای بدی خوردم)

درس سوم:حروف اضافه جهت

حروف اضافه جهت،جهت گیری چیزی به سمتی  را نشان میدهند .شامل:

Into(به سوی)/on(به پیش،روی)/onto(به سوی،توی)/through(از)/to(به سوی،به طرف)/toward(به سوی)

 • We watched the bus disappear into the tunnel.(ما شاهد ناپدید شدن اتوبوس به طرف تونل بودیم)
 • A fly settled on my bread while I was eating it..(یک مگس در حالیکه داشتم نان را میخوردم روی نان نشست)
 • My mom must have put the pumpkin onto someone else’s trolley in the supermarket.(مادرم باید کدو را در چرخ دستی شخص دیگری در سوپر مارکت گذاشته باشد)
 • The bullet had gone through his head, but he survived.(گلوله از سر اورد شد اما او زنده ماند)
 • The teacher has gone to the office again.(معلم دوبار به طرف دفتر رفته است)
 • The snake slithered toward the rat..(مار به طرف موش رفت)

این نوع حرف اضافه جهت حرکت را ازجایی نشان میدهد.شامل:

Away/from/off/out(که همه ی آنها معنی از دارند)

 • He warned them to keep away from his apple tree..(اوبه آنها هشدار داد که از درخت سیبش دور شوند)
 • Two tigers walking around are reported to have escaped from the circus..(گزارش شده است که دو ببر در حال قدم زدن از سیرک فرار کرده اند)
 • The strong wind blew the wig off his head.(باد شدید گلاه گیس را از سر او بیرون آورد)
 • Everyone ran out the door when the fire started. (وقتی که آتش شروع شد همه ازدر فرار کردند)

درس چهارم:حروف اضافه چگونگی /علت ومعلول

حروف اضافه چگونگی:

این حروف اضافه درمورد چگونگی انجام شدن و یا اتفاق افتادن  چیزی است.معمولا از کلمهby(به وسیله-با)  استفاده میشود. دیگر حروف اضافه این مورد شامل:with/in/like/on/ هستند.

مثال:

 • We couldn’t afford to go there by taxi.(ما توانایی رفتن آنجا با تاکسی را نداریم)
 • The supplies were dropped by parachutes.(موارد لازم توسط چترها رها شدند)
 • He fell in his dash for the finishing line.(او برای دور پایانی  در خط تیره خود افتاد)
 • Many say he laughs like a hyena.(خیلی ها میگویند که او مانند کفتار میخندد)
 • The tourists arrived on the island on a hovercraft.(گردشگران با هاورکرافت به جزیره رسیدند)
 • She reacted with anger to what he said(او به آنچه اوگفت  با عصبانیت واکنش نشان داد)

حروف اضافه علت و معلول:

این حروف اضافه برای نشان دادن علت و دلیل اتفاق چیزی و تاثیر آن روی چیزدیگری استفاده میشود.

بعضی از این حروف اضافه شاملک

As(در نتیجه)/as a result of(به عوان نتیجه)/because of(به دلیل)/consequently(درنتیجه)

/due to(به علت)/for(برای-زیراکه)/hence(به دلیل-در نتیجه)/an account of(به علت)/since(چون که)/

Therefore(به دلیل آن)/through(در نتیجه)

مثال:

 • He cannot play football because of his swollen leg.(او به دلیل ورم پا نمیتواند فوتبال بازی کند)
 • The quarrel was due to the rudeness on both sides.(این نزاع به دلیل  خشونت دو طرف بود)
 • They divorced for many reasons..(آنها به دلایل زیادی طلاق گرفتند)
 • Businesses don’t succeed from luck alone.(مشاغل به دلیل شانس تنها موفق نمیشوند)
 • She doesn’t eat much on account of her acute depression.(او به دلیل افسردگی حاد زیاد غذا نمیخورد)
 • Their sales increase through effective marketing.(فروش آنها به دلیل بازاریابی موثر افزایش می یابد)

درس پنجم:حروف اضافه ساده و ترکیبی

حروف اضافه ساده تنها از یک کبلمه تشکیل شده اند اما حروف اضافه ترکیبی از ترکیبی دو و یا سه کلمه تشکیل شده اند.

چند مثال از حروف اضافه ترکیبی شامل:

According to(بر طبق)/because of(به دلیل)/different from(متفاوت از)/due to(به علت)/

Instead of(به جای)/as far as(تا آنجایی که)/in addition to(علاوه بر)/in front of(در مقابل)/

In spite of(علی رغم).

در جدول زیر مثالهایی از حروف اضافه ساده و تک کلمه ای را مشاهده میکنیم.

Onto=به سوی/داخلConcerning=دربارهAgainst=مخالف /به سوی
Toward=به سویDespite=با وجود اینکهAmid=وسط
Towards=به سویDuring=هنگام/در طیAmong=میان
Unto= به طرفFrom=ازAt=در
Upon=رویInto=به سویBeside=کنار
With=باOf=در جهتBar=به جز

مثالهایی از حروف اضافه ساده در جمله:

 • The children were against their mother riding a camel since she is allergic to camel’s hair.(بچه ها مخالف شترسواری مادرشان بودند از زمانی که اوبه موی شتر حساسیت دارد)
 • There was a single duck amid a brood of chickens. (در میان جوجه مرغها یک اردک وجود دارد)
 • The mother called the three sons to divide the pizza among them.(مادر سه پسرش را صدا زد تا پیتزا را میان آنها تقسیم کند)
 • She began to think of getting married at the age of twenty.(او فکر میکرد که در سن بیست سالگی ازدواج کند)
 • Six cats slept atop a three-metre wall.(شش گربه بالای یک دیوار سه متری خوابیدند)
 • She has eaten all my chocolates, bar one. (او همه ی شکلاتهای من به جز یکی را خورده است)
 • She was sure someone stood beside her but didn’t appear on the photo.(او مطمئن بود که کسی کنارش ایستاده بود اما در عکس ظاهر نشد)
 • He went to catch crabs in the dark and despite the  bad weather..(او برای گرفتن خرچنگ در تاریکی علی رغم هوای بد رفت)
 • He got into a fight with the coach driver during the trip(.او درطول سفر با راننده مربی درگیر شد)
 • He began to sing aloud from an old songbook.(او شروع به آواز خواندن با صدای بلند از یک کتاب ترانه قدیمی کرد)
 • Most of his personal belongings including his pet cat were destroyed in the fire.(بیشتر دارایی های شخصی اش شامل گربه خانگی اش در آتش نابود شد)
 •  
 • This is the third time my grandfather walked into me when he didn’t have his glasses on.(این سومین باری است که پدر بزرگم به سمت من می آید وقتی که عینک به چشم ندارد)
 • Last night, he heard the sound of footsteps coming from the roof..(شب گذشته ،او صدای قدمهایی از پشت بام شنید)
 • The dining hall opens onto a cemetery.(سالن غذاخوری به سمت یک گورستان باز میشود)
 • The police had very little information regarding the man’s disappearance.(پلیس اطلاعات کمی در مورد ناپدید شدن مرد داشت)
 • The train is now heading toward the tunnel..(قطار اکنون به سمت تونل در حال حرکت است)
 • The prisoner threatened to fast unto death to get his mysterious paper .(فرد زندانی تهدید کرد که تا سر حد مرگ برای گرفتن کاغذ مرموزش چیزی نمیخورد)
 • They look upon him as a role model of how to teach adults to behave like adults.(آنها به او به عنوان یک الگو نگاه میکنند که چطور به بزرگسالان یاد میدهد که مانند بزرگسالان رفتار کنند)
 • She believes her weight increases with each passing day.(او معتقد است که با گذشت هر روز او وزنش زیاد میشود) . 

مثالهایی از حروف اضافه مرکب (دو کلمه ای) در جمله:

 • According to his mother, he often talked in his sleep.(بر طبق گفته مادرش او معمولا در خواب حرف میزد)
 • As of next week, all of you will eat less to lose weight.(از هفته آینده همه شما برای وزن کم کردن کمتر غذا میخورید)
 • The dogs fought hard and it’s all because of a cat(سگها دعوای شدیدی داشتند که بخاطر یک گربه بود)
 • We waste a lot of time arguing instead of agreeing.(ما وقت زیادی را در دعوا به جای موافقت هدر دادیم)
 • The detective didn’t know he was sitting next to a wanted man.(کارآگاه نمیدانست که کنار مردی تحت تعقیب نشسته است)
 • Sometimes my grandfather cuts pictures out of my magazines.(گاهی پدربزرگم از مجلاتم عکس میبرد)

حروف اضافه مرکب(سه حرفی):

 • The explosion could be heard as far as five kilometers away.(صدای انفجار تا پنج کیلومتر دورتر میتوانست شنیده شود)
 • We keep five dogs in addition to two cats.(ما پنج سگ علاوه بر دو گریه نگه داری میکنیم)
 • It’s his habit to doze off in front of the television.( این عادت اوست که جلوی  تلویزیون چرت بزند )
 • They continued with their search and rescue mission in spite of the bad weather.(آنها علی رغم هوای بد به جستجو و عملیات نجات ادامه دادند)
 • He can’t sing any more on account of his failing health.(او به دلیل عدم سلامتی نمیتواند بیشتر از این آواز بخواند)
 • The villagers carried pails of water on top of their heads.(اهالی روستا سطلهای آب را بالای سر خود حمل کردند)

درس ششم:کلمات یکسانی که به عنوان قید و حرف اضافه میشوند

خیلی از کلماتی که به عنوان حرف اضافه استفاده میشوند به دیگر اجزای جمله مانند قید، صفت ، حرف ربط ،اسم و یا فعل نیز تعلق دارند.

برای مثال حروف اضافه (behind/like/underneath) اسم هم هستند.

حروف اضافه(like/out/till) به عنولن فعل هم عمل میکنند.

بیشتر حروف اضافه قید نیز هستند.برای تشخیص دادن حروف اضافه از قیدها باید به خاطر داشته باشیم که بعد از حروف اضافه اسم و یا ضمیر قرار میگیرد که این اسم یا ضمیر مفعول حرف اضافه است . اما قیدها مفعول نمیگیرند.

کلماتی که درجدول  زیر نشان داده شده است هم میتوانند به عنوان حرف اضافه استفاده شوند و هم قید.

نکته:بعضی از از این کلمات به دیگر اجزای جمله مانند صفت و یا فعل نیز تعلق دارند.

tobelowaboard
underbeneathacross
underneathbetweenalong
withinbeyondalongside
withoutbyaround
 outastride
 throughoutbehind
 • A spider crawls across the dining table. (یک عنکبوت در سراسر میز نهار خوری خزید-حرف اضافه/ترکیب اسمی dining room  بعد از کلمه across قرار گرفته و مفعول این  کلمه است در نتیجه این کلمه حرف اضافه است.)
 • This river has no bridge, we have to swim across. (این رودخانه پلی ندارد،ما باید در عرض آن شنا کنیم-قید/کلمه across  بلافاصله بعد از فعل قرار گرفته است و برای تعدیل فعل به کار رفته است و مفعولی هم نگرفته است در نتیجه قید است) 
 • The family aboard the train panicked when the grandfather was nowhere to be seen. (وقتی که پدریزرگ هیچ جا دیده نشد خانواده در داخل قطار وحشت کردند-حرف اضافه)
 • The helicopter crashed, seriously injuring the pilot and wife aboard. (هلی کوپتر سقوط  کرد ،خلبان و همسرش به شدت مجروح شدند-قید)
 • We watched small crabs scuttling in a sideway motion along the beach. (ما خرچنگهای کوچک را که در طول ساحل حرکت میکردند مشاهده کردیم-حرف اضافه) 
 • She brought her seven children along when she went to the market.(اووقتی که به بازار رفت هفت  بچه اش را همراه خودش آورد-قید)
 • o         
 • The railway runs alongside the highway. (راه آهن در امتداد بزرگراه ادامه دارد-حرف اضافه)
 • We wondered what the driver wanted when his car came alongside. (ما تعجب کردیم که راننده چه میخواهد وقتی ماشینش به کنار آمد-قید)
 • We can’t find a library around here. (نمیتوانیم یک کتابخانه در حوالی اینجا پیدا کنیم-حرف اضافه)
 • If we’re not lost, why do you keep driving around in circles without getting anywhere? (اگرماگم نشده ایم پس چرا مدام دور چهار راه رانندگی میکنید بدون اینکه به جایی برسیم؟-قید) 
 • If you walk in the dark and hear footsteps following you, will you be too terrified to look behind you? (اگر شما در تاریکی قدم بزنید و صدای گامهایی را بشنوید که شما را تعقیب میکنند آیا میترسید که پشت سرتان را نگاه کنید؟-حرف اضافه)  
 • The woman walks along in the park with five puppies following behind. (زن در حالی که از پشت پنج توله سگ را دنبال میکند در پارک قدم میزند-قید)
 • He’s always wearing a pair of red shorts that reaches below his knees. (او همیشه یک شلوارک قرمز میپوشد که تا زیر زانومیرسد-حرف اضافه) 
 • Two beads of sweat trickled down his cheek and drip to the floor below. (دودانه عرق از چانه اش فروریخت و به کف زمین چکه کرد-قید)
 • They saw a big strange-looking creature beneath the surface of the water. (آنها یک موجود بزرگ عجیب را در زیر سطح آب مشاهده کردند-حرف اضافه)  
 • Chased by dogs, he climbed a tree and looked at the dogs barking beneath. (با تعقیب سگها او از درخت بالا رفت و به سگاهایی که  پایین پارس میگردند نگاه کرد-قید)
 •    
 • It took a full three minutes for all the bats to fly out of the cave. (سه دقیقه کامل طول کشید تا خفاشها بیرون از غار پرواز کنند-حرف اضافه)
 • In the fight, he knocked his younger brother’s tooth out. (در درگیری او دندان برادر کوچکترش را بیرون آورد-قید)
 • Throughout her life, she had a phobia about flying. (در طول زندگی اش ،ترس از پرواز داشت-حرف اضافه)
 • The parents argued endlessly about money, but the children remained silent throughout.(والدین به صورت بی وقفه درمورد پول دعوا کردند، اما بچه ها کاملا ساکت ماندند-قید)
 • He made some insults about my new haircut and later said he didn’t mean to.(او  به مدل موی جدید من توهین کرد اما بعدا گفت که چنین  قصدی نداشت-حرف اضافه)
 • Every one of us gathered round his bed waiting for him to come to (= to become conscious) (هر یک از ما دور تخت او جمع شده ومنتطر به هوش آمدن او هستیم-قید)
 • The police found the burglar had hidden a lot of the loot under his bed. (پلیس فهمید که سارق مقدار زیادی از  غنائم را زیر تخت پنهان کرده بود-حرف اضافه) 
 • We napped under that shady tree for about an hour. (ما حدود یک ساعت زیر سایه آن درخت چرت زدیم-قید)
 • Your dog is sleeping underneath my car. (سگ شما زیر ماشین من خوابیده است-حرف اضافه)  
 • His left eye was swollen with a bruise underneath. (چشم چپش متورم شده بود با یک کبودی زیرش –قید)
 • He could not live within his means and had to make excessive use of his credit cards. (او نمیتوانست با این درآمد زندگی کند و مجبور شد  که بیش از حد از کارتهای اعتباری اش استفاده کد-حرف اضافه)
 • One week after the big argument with him, she was still angry within. (بعد از گذشت یک هفته از دعوا او هنوز از درون عصبانی بود-قید)
 • She bought a pet puppy without a tail. (او یک توله سگ بدون دم خرید-حرف اضافه)
 • We long for a holiday but there isn’t much money left, so we’ll have to manage without. (ما آرزو میکنیم که یک تعطیلی داشته باشیم اما پول زیادی باقی نمانده بنابراین باید بدون آن مدیریت کنیم-قید)

درس هفتم:کلمات یکسانی که به عنوان حرف اضافه و دیگر اجزای جمله استفاده میشوند

درمثالهای زیر مشاهده میکنیم که کلمه ای که حرف اضافه است میتواند به دیگر اجزای جمله نیز تعلق داشته باشد.

کلمات یکسانی که به عنوان حرف اضافه، قید و صفت استفاده شده اند.

about

 • There has been anger about his decision to buy the house with leaks in the roof. (از تصمیم او برای خرید خانه ای که سوراخی در سقف داشت عصبانی شده است-حرف اضافه)
 • It started to rain when we’re about ready to go picnicking on the river bank. (هنگامی که آماده رفتن به ساحل رودخانه هستیم باران شروع به باریدن کرد-قید)
 • She was so angry with me that she looked as if she was about to kick me. (اوآنقدر از دست من عصبانی بود که گویی قصد زدن مرا داشت-صفت)

Above:

 • His kite was flying high above the trees. (بادبادک او بالای درختها پرواز میکرد-حرف اضافه)
 • We looked at the branches above for the owl that was hooting. (شاخه های بالا را به دنبال جغدی که در حال هوهو کردن بود نگاه کردیم-قید)
 • Call the above number for more information. (برای اطلاعات بیشتر با شماره بالا تماس بگیرید-صفت)

down

 • Our room is down the corridor on the left. (اتاق ما پایین راهروی سمت چپ است-حرف اضافه)
 • The path zig-zags down to the sea. (مسیر زیگ زاگ به طرف پایین دریا میرسد-قید)
 • There was a dead body down in the ditch. (یک جسد مرده غمگین در گودال بود-صفت)
 • In
 • There are too many raisins in her home-made cake(در کیک کشمشی خانگی اش او مقدار زیادی کشمش هست-حرف اضافه)
 • Who says you can just come in? (چه کسی میگوید که فقط شما میتوانید داخل شوید-قید)
 • This year, bald hairstyle is the in thing. ( امسال مدل کچل مد است-صفت)

Inside

 • Beautiful pictures of ugly witches can be found inside the book. (تصاویر زیبایی از جادوگران زشت را داخل کتاب پیدا کنید-حرف اضافه)  
 • The book has beautiful pictures of blonde mermaids inside. (کتاب تصویرهای زیبایی از پری دریایی بلوند در داخل خود دارد-قید)
 • The inside pages of the book have black and white pictures of rainbows. ( صفحات داخلی کتاب عکسهای سیاه سفید از رنگین کمان دارد-صفت)

Off

 • This is the third time he’s fallen off his horse. (این سومین بار است که او از روی اسب می افتد-حرف اضافه)
 • All of us were at the airport to see her off. (همه ما فرودگاه بودیم تا عزیمت او را ببینیم-قید)                    
 • You can’t put the kettle on to boil when the switch is off. (وقتی که دکمه خاموش است شما نمیتوانید کتری را بگذارید تا بجوشد-صفت)

Near

 • His ninety-nine-year-old grandmother keeps saying she is near death. (مادربزرگ نود و نه ساله اومدام میگوید که نزدیک مرگ است-حرف اضافه)
 • She became more nervous as the day of her first delivery drew near. (او با نزدیکی به روز زایمانش نگران تر شد-قید)
 • This stranger goes around telling everyone the world will end in the near future. (این غزیبه به هرکسی میگوید که در آینده ای نزدیک دنیا به پایان خواهد رسید-صفت)

On

 • There are two flies on the cake. (دو مگس روی کیک است-حرف اضافه)
 • Their argument went on till dawn. (بحث آنها تا سپیده دم ادامه داشت-قید)
 • The match is on now if you still don’t know. (اگرنمیدانید مسابقه درحال حاضر برقرار است-صفت)

Outside

 • There is a debt collector outside the door looking for you. (یک جمع کننده بدهی بیرون در دنبال شما میگردد-حرف اضافه)
 • The queue for the female toilets was so long, it stretched outside the building.(صف برای توالت زنانه انقدر طولانی بود که تا بیرون از ساختمان امتداد داشت-قید)
 • They engaged an outside consultant for the project. (آنها یک مشاور خارجی را برای پروژه اسخدام کردند-صفت)

Over

 • A crowd gathered to watch an object hovering over the mountain. (جمعیتی برای تماشای شیئی که بالای کوه شناور بود جمع شدند-حروف اضافه)
 • My book got soaking wet when he knocked over my glass of juice.(وقتی که او به لیوان آب میوه من زد کتابم خیس شد-قید)
 • It was such an exciting march and it was over before we knew it. (یک راهپیمایی  بسیار مهیج بود و قبل از اینکه ما بدانیم تمام شد-صفت)

Past

 • You have to drive past the hospital to reach the morgue. (برای رسیدن به سردخانه باید از بیمارستان عبورکنید-حرف اضافه)
 • He drove past sheep grazing in the fields. (او گوشفندهایی را که میچریدند به آن طرف برد-قید)
 • I have been looking for my missing cat for the past one year. (من از یک سال پیش دنبال گربه گم شده ام میگردم-صفت)

Round

 • We walked round the marketplace just for the fun of it, rather than to buy something. (ما به جای اینکه چیزی بخریم فقط برای سرگرمی در بازار دور میزدیم-حرف اضافه)
 • They gathered round to listen to his encounter with a wild dog. (آنها دور هم جمع شدند تا برخورد او با سگ وحشی را بشنوند-قید)
 • I saw two big, round eyes which must have belonged to an owl in that tree. (من دوچشم بزرگ و گرد دیدم که باید متعلق به جغد روی آن درخت بودند-صفت)

Through

 • He learned to be a clown through watching his father in the circus. (او از طریق مشاهده پدرش در سیرک یاد گرفت که دلقک شود-حرف اضافه)
 • The bullet went through his right ear. (گلوله ازمیان گوش راست اوعبور کرد-قید)
 • The women’s team is through to the next round. (تیم زنان مستقیم به مرحله بعد راه یافت-صفت)

Up

 • o         
 • o         He lives here and his father lives up the road. (اواینجا زندگی میکند و مادرش بالای جاده زندگی میکند-حرف اضافه
 • The men said they were digging up buried treasure. (آنمردها گفتند که در حال حفر عمیقتر گنج هستند-قید)
 • She was up all night baking a cake for her own birthday the next day. (او تماش شب را بیدار بود و برای تولد روز بعدش کیک پخت-صفت)
 •  

کلمات یکسانی که به عنوان حرف اضافه، قید  و حرف ربط استفاده میشوند

After

 • The mother named the newborn Pasta, after the father’s favourite food. (مادر نام پاستای تازه متولد شده را بخاطر غذای مورد علاقه پدر گذاشت-حرف اضافه)
 • Before she took her last breath, she requested her husband to join her as soon as possible, and he died soon after. (او قبل از اینکه آخرین نفس را بکشد از همسرش خواست که سریع به کنار او بیاید و او خیلی زود بعد از آن فوت کرد-قید)
 • After he lost his job, he became his neighbourhood burglar(پس از اینکه شغلش را از دست داد سارق محله شد)

As

 • o         His workmates regard him as a moron who never seems to be able to do anything but make things worse, and usually much worse. (همکارانش را به عنوان یک آدم احمق درنطر میگیرند که قادر به انجام کاری نیست و همه چیز را بدتر و معمولا بدتر میسازد-حروف اضافه)
 • He has many watches, and his twin brother has just as many. (او تعداد زیادی ساعت دارد و برادر دو قلوی اونیز همین تعداد دارد-قید)
 • He became a circus clown just as his father and grandfather had been. (او درست مثل پدر و پدربزرگش دلقک سیرک شد-حرف ربط)

Before

 • In choosing cabinet members, the Prime Minister put loyalty before quality. (نخست وزیر در انتخاب اعضای کابینه وفاداری را مقدم بر کیفیت دانست-حرف اضافه)
 • He said we met before though I was sure I had never seen him in my life. (اوگفت ما قبلا همدیگر را دیدیم ، اما من مطمئنم که در زندگی ام او را ندیده بودم-قید)
 • They thought they would die before they were found. (آنها فکر کردند که قبل از پیدا شدن میمیرند-حرف ربط)

But

 • She had never hated with anyone but her sister. (او هرگز از کسی به غیر از خواهرش متنفر نبود-حرف اضافه)
 • We have but one week to apologize to her or she will sue. (ما فقط یک هفته فرصت داریم که عذر خواهی کنیم وگرنه او شکایت خواهد کرد-قید)
 • You are not only my best friend but also my only bodyguard. (تو نه تنها بهترین دوست من هستی بلکه تنها محافظ من نیز هستی-حرف ربط)

Since

 • She has been crying since yesterday. (او از دیروز گریه میکند-حرف اضافه)
 • They have long since ceased to be excited by the number of dinosaur eggs they find. (آنها از مدتی پیش ازهیجانی که با دیدن تخمهای دایناسوری که پبدا میکردند دست کشیدند-قید)
 • It is over 10 years since I last made a donation to a charity. (بیش از ده سال ازوقتیکه  کمک به خیریه کمک کردم میگذرد-حرف ربط)

کلمات یکسانی که به عنوان حرف اضافه و صفت استفاده میشوند.

Concerning

 • The ministry’s spokesman gave very little information concerning the proposal for a new wildlife park in the area. (سخنگوی وزارت اطلاعات بسیار کمی در مورد پیشنهاد پارک جدید حیات وحش در این منطقه داد-حرف اضافه)
 • While the incidences of children killed by poisonous spiders are currently small in number in the area, they are extremely concerning. (در حالی که در حال حاضر تعداد کودکان کشته شده توسط عنکبوتهای سمی در منطقه کم است،آنها بسیار نگران هستند-صفت)
   

unlike

 • He  was skinny and undersized, unlike her husband who was bigger than usual in size. (اوبر خلاف همسرش که بیش از حد معمول بزرگ بود لاغر وکوچکتر از حد معمول بود-حرف اضافه)
 • The reported sighting was about a creature that was very unlike to any normal human being. ( گزارش مشاهده  که در مورد  یک موجود بود بی شباهت به هر انسان معمولی بود-صفت)

کلمات یکسانی که به عنوان حرف اضافه و حرف ربط استفاده میشوند

For

 • We use the doghouse for storing some garden tools from time to time. (ما از لانه سگ برای نگه داری بعضی از ابزار باغبانی به صورت گه گاه استفاده میکنیم-حرف اضافه)
 • She believed fairies exist, for she saw them. (او معتقد بود که جنها وجود دارند،چون اوآنها را دیده بود-حرف ربط)

than

 • My cat’s tail is longer than his dog’s. (دم گربه من بلند تراز دم سگ اوست-حرف اضافه)
 • His father looks older than his friend’s grandfather. (پدرش بزرگتر از پدربزرگ دوستش به نظر میرسد-حرف ربط)

until

 • After breakfast, he slept until dinnertime. (بعد از صبحانه او تا زمان شام خوابید-حرف اضافه)
 • You won’t know how delicious my homemade cake is until you taste it. (تا زمانی که کیک خانگی مرا امتحان نکنید نمیدانید چقدر خوشمزه است-حرف ربط)

کلمات یکسانی که به عنوان حرف اضافه،قید،صفت وحرف ربط استفاده میشوند.

Like

 • They say he looks like an owl because his eyes are so big. (آنها گفتند که او مانند جغد است چون چشمهایش خیلی بزرگ است-حرف اضافه)
 • That was a horrible smell, sort of rotting fish like coming from that old warehouse.(آن بو وحشتناک نبود ،به نوعی مانند بوی ماهی فاسدی بود  که از آن انبار قدیمی می آمد-قید)
 • We didn’t argue much that evening as we’re of like mind on most political issues. (ما در آن بعد از ظهر زیاد دعوا نکردیم چون در اکثر مسائل سیاسی هم فکر هستیم-صفت)
 • After retirement, he looked like he was about to become couch potato, spending a lot of time sitting at home watching television. ( بعد از بازنشستگی به نظر میرسیدکه قصد دارد مدام  روی مبل بنشیند و تلویزیون تماشا کند-حرف ربط)

درس هشتم:جایگاه حرف اضافه در جمله

درست است اگربگوییم هرجمله ای حداقل یک حرف اضافه دارد.حروف اضافه استفاده شده در جمله معمولا بلافاصله بعد از اسم، صفت و یا فعل و یا مفعول مستقیم قرار میگیرند.قرارگیری حروف اضافه قبل از عبارت اسمی نیز رایج است.

بعد از اسم(حرف اضافه پررنگ شده و اسم با رنگ قرمز نشان داده شده است)

 • Throughout their ordeal, the hostages never gave up hope *of being released alive.(در طول آن شرایط سخت،افراد گروگان گرفته شده هرگز امید آزاد شدن را از دست ندادند)
 • She doesn’t seem to have worry about anything in life.(به نظر نمیرسد که او در زندگی در مورد چیزی نگران باشد)
 • What he did had brought shame to his family.(آنچه که او انجام داد، شرمساری را به خانواده اش آورده بود)
 • She felt anger at his change of holiday plan.(او از تغییر برنامه تعطیلات احساس عصبانیت کرد)
 • Both parties expressed satisfaction with the agreement.(دو طرف از توافق احساس رضایت نشان دادند)

بعد از صفت(حرف اضافه پررنگ شده و صفت با رنگ قرمز نشان داده شده است)

 • None of his friends believed he’s guilty *of the terrible crime.(هیچ یک از دوستانش معتقد نبود که او مقصر این جنایت وحشتناک است)
 • Not being confident about their future, they decided to emigrate.(آنها در مورد آینده شان مطمئن نبودند،تصمیم گرفتند مهاجرت کنند)
 • He has been absent from school for two weeks now.(او دو هفته است که از مدرسه غایب است)
 • She is busy with her make-up.(او به آرایش مشغول است)
 • The resort is famous for its nightlife.(این تفریحگاه برای سرگرمی های شبانه معروف است)

بعد از فعل(حرف اضافه پررنگ شده و فعل با رنگ قرمز نشان داده شده است)

 • We laughed at her funny jokes.(ما به جک بامزه اش خندیدیم)
 • Someone knocked the antique vase which fell and smashed to pieces.(کسی به گلدان عتیقه زد که به زمین افتاد و به تکه های خرد شد)
 • This little boy dreams of driving a big car one day.(این پسر بچه آرزو دارد که روزی یک ماشین بزرگ را براند)
 • She believes in everything that is told to her.(او به هر چیزی که به اوگفته شده اعتقاد دارد)
 • He’s helping me to choose between the two cars. (او به من کمک میکند تا بین دو ماشین یکی را انتخاب کنم)

حروف اضافه ای که بعد از مفعول مستقیم فعل متعدی قرار میگیرند(حرف اضافه پررنگ شده و مفعول مستقیم با رنگ قرمز نشان داده شده است)

 • He added something to my soup.(او چیزی را به سوپ من اضافه کرد)
 • Someone stole something from the church.(کسی چیزی را از کلیسا دزدید)
 • The stranger robbed him *of all his money.(غریبه همه پولهای او را دزدید)
 • The magician turned a carrot into a rabbit.(شعبده باز هویج را به خرگوش تبدیل کرد)

حروف اضافه ای که همراه با عبارت قیدی در جمله قرار میگیرند.

معمولا بعد از حروف اضافه عبارت اسمی قرار میگیرد.درمثالهای زیر عبارت قیدی پررنگ شده اند.اسم در عبارت قیدی مفعول حرف اضافه است.

 • I still remember the sun sets in the west. (هنوز غروب خوشید در غرب  را به یاد می آورم-حرف اضافه=در/در غرب=عبارت قیدی/غرب =مفعول حرف اضافه)
 • The multistorey building was burnt to the ground.(ساختمان چند طبقه تا کف سوخته بود-تا=حرف اضافه/تا کف=عبارت قیدی/کف=مفعول حرف اضافه)
 • The mere sight of a mouse will make her jump onto the table. (فقط دیدن موش باعث میشود که  او روی میز بپرد-روی =حرف اضافه/روی میز=عبارت قیدی/ میز=مفعول حرف اضافه)
 • A flock of ducks waddles along the river bank.(دسته ای از اردک ها در امتداد ساحل رودخانه راه میروند-در امتداد=حرف اضافه/در امتداد ساحل رودخانه=عبارت قیدی/ساحل رودخانه=مفعول حرف اضافه)
 • To reach the other side, we had to swim against the tide.(برای رسیدن به آن طرف باید خلاف جریان شنا کنیم-خلاف=حرف اضافه/خلاف جریان=عبارت قیدی/جریان= مفعول حرف اضافه)

حروف اضافه میتوانند در ابتدا، در میانه و درانتهای جملات قرار بگیرند.

 • To whom (به چه کسی-ابتدای جمله)
 • For him (برای او-ابتدای جمله)
 • That’s the cave *in which we think there are at least a million of bats.(این غاری است که فکرمیکنیم حداقل یک میلیون خفاش در آن وجود دارد-میانه جمله)
 • There is a small bald patch on top of my head.(بالای سرم یک تکه ی کوچک طاسی وجود دارد-میانه جمله)
 • You are talking about a species of dinosaur that I have never heard of.*(شما در مورد گونه هایی از داینوسورها صحبت میکنید که من هرگز نشنیده ام-انتهای جمله)
 • He soon discovered that his new wife is difficult to live with.*(او به زودی فهمید که زندگی با همسر جدیدش دشوار است-انتهای جمله)

*دقت کنید که درترجمه فارسی  نمیتوان بعضی از حروف اضافه را ترجمه کرد

*گاهی نمیتوان حروف اضافه را در ابتدا و انتهای جمله قرار داد.

درس نهم:جمله هایی که با یک حرف اضافه تمام میشوند

همیشه پایان دادنجمله با یک حرف اضافه اشتباه نیست.گاهی باید حرف اضافه را در انتهای جمله قرار داد خصوصا وقتیکه عدم جایگذاری حرف اضافه باعث آسیب به معنای جمله میشود.

در مثالهای زیر پایان دادن جمله با حرف اضافه قابل قبول است.

 • It is a trivial matter that is not worth arguing about.(این یک موضوع کم اهمیت است که بحث در مورد آن بی ارزش است)
 • With her new family, she is being well looked *after.(با خانواده جدیدش او به خوبی مراقبت میشود)
 • Which size are you looking for?(به دنبال کدام اندازه میگردید؟)
 • The search party wanted to know which entrance to the cave he went in.(طرف جستجو میخواست بداند که که  او به کدام ورودی غار داخل  شد)
 • He is not someone you will want to talk to(اوکسی نیست که بخواهید با او صحبت کنید).
 • He is my only friend whom I often go out with.(او تنها دوست من است که با او بیرون میروم)
 • o        *دقت کنید که بعضی از حروف اضافه را نمیتوان به فارسی ترجمه کرد.
 • در مثالهای زیر استفاده از حرف اضافه در انتهای جمله قابل قبول است اما بهتر است که از آن اجتناب کنیم.
 •  
 • The visiting team is difficult to play against.(در این مثال حرف اضافه در انتهای جمله  قرار گرفته است)
 • It is difficult to play against the visiting team.(بهتر است که حرف اضافه در انتهای جمله قرار نگیرد-بازی مقابل تیم میمان دشوار است)
 • Which part of the body was he shot at?(در این مثال حرف اضافه در انتهای جمله قرار گرفته است)
 • He was shot at which part of the body?(بهتر است که حرف اضافه در انتهای جمله قرار نگیرد.-او به کدام قسمت از بدن شلیک کرد؟)
 • The two of us tried to fight three robbers off.(دراین مثال حرف اضافه درانتهای جمله قرار گرفته است)

 The two of us tried to fight *off three robbers.(بهتر است که حرف اضافه در انتهای جمله قرار نگیرد-دونفر از ما سعی کردیم که با سه سارق مبارزه کنیم)

*دقت کنید که بعضی از حروف اضافه را نمیتوان به فارسی ترجمه کرد.

مقاله قبلی
Pronoun (ضمیر)
فهرست