1. خانه
 2. آموزش گرامر
 3. درس سوم : حروف اضافه جهت

درس سوم : حروف اضافه جهت

حروف اضافه جهت

حروف اضافه جهت،جهت گیری چیزی به سمتی  را نشان میدهند .شامل:

Into(به سوی)/on(به پیش،روی)/onto(به سوی،توی)/through(از)/to(به سوی،به طرف)/toward(به سوی)

 • We watched the bus disappear into the tunnel.(ما شاهد ناپدید شدن اتوبوس به طرف تونل بودیم)
 • A fly settled on my bread while I was eating it..(یک مگس در حالیکه داشتم نان را میخوردم روی نان نشست)
 • My mom must have put the pumpkin onto someone else’s trolley in the supermarket.(مادرم باید کدو را در چرخ دستی شخص دیگری در سوپر مارکت گذاشته باشد)
 • The bullet had gone through his head, but he survived.(گلوله از سر اورد شد اما او زنده ماند)
 • The teacher has gone to the office again.(معلم دوبار به طرف دفتر رفته است)
 • The snake slithered toward the rat..(مار به طرف موش رفت)

این نوع حرف اضافه جهت حرکت را ازجایی نشان میدهد.شامل:

Away/from/off/out(که همه ی آنها معنی از دارند)

 • He warned them to keep away from his apple tree..(اوبه آنها هشدار داد که از درخت سیبش دور شوند)
 • Two tigers walking around are reported to have escaped from the circus..(گزارش شده است که دو ببر در حال قدم زدن از سیرک فرار کرده اند)
 • The strong wind blew the wig off his head.(باد شدید گلاه گیس را از سر او بیرون آورد)
 • Everyone ran out the door when the fire started. (وقتی که آتش شروع شد همه ازدر فرار کردند)
مقاله قبلی
درس دوم : حروف اضافه مکان
مقاله بعدی
حروف اضافه چگونگی /علت و معلول
فهرست