1. خانه
 2. آموزش گرامر
 3. درس دوم : حروف اضافه مکان

درس دوم : حروف اضافه مکان

حروف اضافه مکان

این حروف اضافه نشان میدهند که چیزی کجاست و یا چیزی کجا اتفاق افتاده است.

Across(در طول)/in(در)/inside(درون)/on(روی)/outside(بیرون)/under(زیر)

 • The newly built bridge across the river has just collapsed.(پل تازه ساخته شده در طول رودخانه تازه خراب شده است)
 • His alarm clock went off twice and he is still snoring in bed.(ساعت زنگدار او دوبار خاموش شد واو هنوز در رختخواب خرخر میکند)
 • There was something like a snake or a rope inside the dark cage.(چیزی شبیه یک مار و یا طناب داخل قفس تاریک بود)
 • There was a big fly on the bull’s nose.(مگس بزرگی روی دماغ گاو بود)
 • I fell asleep while waiting outside the clinic for my turn(من در حالی که بیرون کلینیک  منتظر نوبتم بود خوابم برد)

بعضی از حروف اضافه مکان، همچنین موقعیت چیزی را در رابطه با چیزهای دیگر نشان نشان میدهند.

Behind(پشت)/beside(در کنار)/between(بین)/in front(جلوی)/near(نزدیک)

Behind  his farmhouse was a large scary scarecrow. (پشت خانه مزرعه مترسک ترسناکی وجود دارد)

 • I sat beside a talkative woman in the cinema.(من در سینما کنار یک زن پرحرف نشستم)
 • There is an awkward gap between her two front teeth.(فاصله عجیبی بین دندانهای جلویی او وجود دارد)
 • Someone parked a tractor in front of our house.(کسی یک تراکتور را جلوی خانه ما پارک کرد)
 • Please don’t come near me; I have a bad cold.(لطفا نزدیک من نشوید،من سرمای بدی خوردم)
مقاله قبلی
درس اول : حروف اضافه زمان (prepositions of time)
مقاله بعدی
درس سوم : حروف اضافه جهت
فهرست