1. خانه
  2. آموزش گرامر
  3. زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی (Past Tenses)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی (Past Tenses)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی (Past Tenses)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

simple past tense

از زمان گذشته برای اتفاق هایی که در گذشته اتفاق افتاده یا در گذشته شروع شده و در همان گذشته تمام شده است و هیچ ارتباطی با زمان حال ندارد . شکل گذشته فعل برای همه افراد یکسان است و اشیا بدون در نظر گرفتن که ایا ان ها جمع یا مفرد هستند. اگر فعل یک فعل با قائده باشد، به فرم اصلی فعل ed اضافه میکنیم اگر اخر فعل e بود فقط d اضافه میکنیم

برای توصیف عملی که در گذشته یا در یک زمان مشخص رخ داده است یا زمان به راحتی قابل درک است یا از قبل گفته شده است.

My grandfather played for the Golden Hornless Bull football team. 

پدر بزرگ من در تیم golden hornless bull بازی میکرد.

We finished our final exam an hour ago.

Not: We have/had finished our final exam an hour ago.

ما امتحان نهایی را یک ساعت پیش تمام کردیم.

A snake swallowed a bullfrog.

یک مار غوک بزرگ امریکایی(قورباغه) را بلعید.

برای اشاره به عملی که در گذشته پایان یافته بدون در نظر گرفتن اینکه چه مدت قبل در گذشته اتفاق افتاده.

My brother joined the circus as a clown last week.  

برادر من هفته پیش به عنوان یک دلقک به سیرک پیوست.

Alexander Bell invented the telephone in 1876.

الکساندر بل در سال 1876 تلفن را اختراع کرد.

The police recaptured the escaped prisoner three months later.

سه ماه بعد پلیس زندانی فراری را باز پس گرفت.

برای عملی که به طور مکرر انجام.میشود ،بر حسب عادت، یا اوقات منظم .

He visited his mother every Sunday until her death.

او مادرش را هر یکشنبه تا زمان مرگش ملاقات میکرد.

We saw the movie ‘Titanic’ several times at the cinema.

ما فیلم تایتانیک را چندین بار در سینما دیدیم.

Brian was always a heavy drinker in the old days.

برایان در زمان قدیم همیشه یک.مشروب خوار بود

برای حالتی در گذشته.

felt very tired after a game of snooker.

من بعد از بازی اسنوکر احساس خستگی زیادی کردم.

Her mother suffered from backache in her old age.

مادرش در سن پیری از کمر درد رنج میبرد.

He got a rare heart disease when he was only thirty. 

او هنگامی که سی ساله بود به بیماری قلبی نادری دچار شد.

to talk about someone who has died.

صحبت کردن درباره کسی که فوت کرده است.

The deceased was my only uncle.

ان مرحوم تنها عموی من بود.

He left all his money to me in his will. 

او در وصیت نامه خود تمام پولش را به من سپرده.

The accident victim died from his injuries. 

قربانی حادثه بر اثر جراحاتش(جراحات وارده) در گذشت.

برای پرسیدن سوالی در زمان گذشته، از زمان گذشته فعل کمکی do. که did است انجام میشود، چه فاعل اسم مفرد باشد یا جمع یا ضمیر مفرد باشد یا جمع.

Did you have a good flight to London?

ایا پرواز خوبی به لندن داشتید؟

Did the mosquitoes keep you awake the whole night?

ایا پشه ها شمارا کل شب بیدار نگهداشتند؟

Did he promise you that he would not tell anyone about it?

ایا او به شما قول داده که درباره این موضوع به کسی نمیگوید؟

Did they agree among themselves? 

ایا انها بین خودشان توافق کردند؟

Past Continuous Tense

زمان گذشته استمراری

past continuous tense

زمان گذشته استمراری تشکیل شده است از زمان گذشته فعل to be + وجه وصفی معلوم( اخر فعل ing).بر خلاف گذشته ساده که نشان میدهد عملی کامل شده است، زمان گذشته استمراری عملی که در جریان است را نشان میدهد.این دو زمان را میتوان باهم در یک جمله برای نشان دادن عملی اتفاق افتاده زمانی که دیگری در حال اجرا بوده به کار برد.

برای عملی که در گذشته در حال وقوع بوده و به وسیله عمل دیگری قطع شده(یک عمل قطع کننده اتفاق افتاده)

[که به صورت زمان گذشته ساده بیان شده]

We were camping when I got stung by a bee.

در اردو بودیم که یک زنبور نیشم زد.

When I visited him in the hospital, he was snoring loudly.

وقتی من در بیمارستان به ملاقاتش رفتم او با صدای بلند خر خر (خرناس)میکرد.

While he was reading the newspaper, he fell asleep as usual.

وقتی داشت روزنامه میخواند مثل همیشه خوابش برد.

Black clouds were gathering when we arrived on the beach.

وقتی ما به ساحل رسیدیم ابر های سیاه جمع میشدند.

برای نشان دادن عمل یا فعالیتی که هنوز ادامه دارد.

I was collecting old newspapers. 

(I was in the midst of doing the collecting.)

من روزنامه های قدیمی را جمع میکردم

(من در میان جمع اوردی کردن بودم)

The police sirens were wailing

اژیر های پلیس اژیر میزدند .

Pieces of debris were bobbing on the waves.

آوار روی امواج بالا و پایین میرفتند.

برای عملی که اتفاق افتاده و هنوز در زمان خاصی یا در بازه ی زمانی در گذشته تمام نشده.زمانی که اغاز یا اتمام عمل مهم نباشد.

Grandma was knitting a sock at 11 o’clock last night.

مادر بزرگ ساعت 11 دیشب جوراب میبافت.

The two brothers were hunting wild boars all evening

دو برادر تمام عصر در حال شکارکردن گراز های وحشی بودند.

They were still chatting away to each other in the dead of night. 

انها تا نیمه شب هنوز با هم چت میکردند.

گفتگو غیر مستقیم

Jill asked Jack why he was going to Timbuktu

جیل از جک پرسید که چرا میخواهد به تیمبوکتو برود؟

He said they were gathering to watch a total lunar eclipse.  

او گفت انها در حال جمع شدن برای تماشای گرفتگی کامل ماه هستند.

در زمان گذشته استمراری ، برای نشان دادن دو عمل که در گذشته به طور همزمان انجام شده اند، از while استفاده میکنیم.

at the same time in past

The father was drinking while the mother was eating. 

پدر داشت نوشیدنی مینوشید و مادر داشت غذا میخورد.

While her cat was meowing, his dog was barking

در حالی که گربه او(مونث) میو میو میکرد سگش(مذکر) پارس میکرد.

While I was talking to him, his eyes were looking somewhere else.  

در حالی که من با او صحبت میکردم چشمانش ،جای دیگری را نگاه میکرد.

افعالی که به طور عادی در شکل continuous استفاده نمیشوند.

!No

The continuous tenses – both present and past – are used for action verbs but not for verbs that refer to states and feelings. These verbs are typically stative verbs and are used in the simple present and simple past tenses.

زمان های استمراری -هم حال هم گذشته- برای افعال عملی استفاده میشوند اما برای افعال state. و feeling استفاده نمیشوند.این فعل ها معمولا stative verbs هستند و در زمان گذشته و حال ساده استفاده میشوند.

برخی از stative verb ها که در اینجا استفاده نمیشوند شامل:

believedesiredoubtfeelforgethearknowlikelovenoticerememberseesmelltasteunderstandwish and want.  

میشوند.

I forget the President’s name.

(Not: I am forgetting the President’s name.)

من اسم رعیس جمهور را فراموش کردم.

He doubts everything I say about aliens from outer space.  

(Not: He is doubting everything I say about aliens from outer space.)

او به هر چه من درباره بیگانگان بیرون از فضا میگویم شک دارد.

We understood the step-by-step instructions.  

(Not: We were understanding the step-by-step instructions.)

ما دستورالعمل هارا گام به گام (قدم به قدم) فهمیدیم(درک کردیم)

Do you hear that buzzing noise? 

(NotAre you hearing that buzzing noise?)

ایا شما صدای وزوز را میشنوید؟

Did you taste the sauce before you used it? 

(NotWere you tasting the sauce before you used it?)

ایا مزه ی سس را قبل از استفاده از ان چشیدید؟

The past continuous and simple past tenses can be used in a sentence often with the subordinate conjunction when.

وقتی اتفاقی در زمان گذشته استمراری قبل از اتفاق دیگری که در زمان گذشته ساده اتفاق افتاده ،شروع شده باشد

زمان های گذشته ساده و استمراری را میتوان در جمله ای با حرف ربط when استفاده کرد:

Two women were fighting in the street when two policewomen arrived.

(The fighting started before the policewomen arrived.)

زمانی که دو زن در خیابان باهم دعوا(درگیری) میکردند دو زن پلیس امدند.

[دعوا(درگیری) قبل از رسیدن زنان پلیس اغاز شده]

We were having a catnap under a tree when the police siren woke us up.  

زمانیکه که اژیر پلیس مارا بیدار کرد زیر درخت داشتیم چرت میزدیم.

I was munching on an apple when I noticed a worm in the apple.

زمانی که داشتم سیب را میجویدم متوجه یک کرم درون سیب شدم.

They were having a barbecue when the rain started falling.   

زمانی که باربیکیو داشتیم باران شروع به باریدن کرد.

He was looking up the sky when he stepped in a puddle.

زمانیکه داشت به اسمان نگاه میکرد داخل گودال افتاد

داشت به اسمان نگاه میکرد که داخل گودال افتاد.

Her puppy licked her ear when she was lying down.. 

زمانیکه که دراز کشیده بود توله سگش گوشش را لیس زد.

Difference in time order between past continuous tense and simple past tense. 

تفاوت در ترتیب زمانی بین زمان گذشته استمراری و گذشته ساده.

(1) When we reached there, it rained.

(2) When we reached there, it was raining. 

In (1): reached there, then raining started  

In (2): reached there, it was already raining.

The passive form of the past continuous tense.

شکل مجهول زمان گذشته استمراری

passive VS active

شکل مجهول گذشته استمراری ازwas or were + being + the past participle of the verbتشکیل شده است.برای بیان کردن عملی که روی فاعل انجام شده استفاده میشود.این عمل باید در گذشته باشد و در آن زمانی که میگوییم تمام نشده باشد( در حال استمرار باشد.).

The house was being renovated, so we stayed in a nearby warehouse.

خانه در حال بازسازی بود بنابراین ما در یک انبار نزدیک خانه ماندیم.(اقامت کردیم)

We waited for an hour while dinner was being prepared.

در حالیکه شام اماده میشد ما یک ساعت صبر کردیم.

Past continuous tense in questions.

زمان گذشته استمراری در سوال.

سوال گذشته استمراری با شکل گذشته فعل کمکی یعنی was و were که قبل از فاعل قرار میگیرد و بعد از فاعل ، وجه وصفی فعل ( فعل با ing) ساخته میشود.

was/were + subject + verb-ing

What were they doing sitting cross-legged on the floor?

چرا انها چهار پا روی زمین نشسته اند؟

Was the widowed mother feeling lonely when her six children left home? 

ایا مادر بیوه زمانی که شیش فرزندش از خانه بیرون رفتند احساس تنهایی کرد؟

Difference between past continuous tense and simple past tense.

تفاوت میان زمان گذشته ساده و گذشته استمراری.

He was writing a letter yesterday.

(His letter was not finished yesterday.)

او دیروز نامه مینوشت

(نامه او دیروز تمام نشده بود)

He wrote a letter yesterday. 

(He completed the letter.)

او دیروز نامه نوشت.

(او نامه را کامل کرد)

While her mother was reading a book, Jill was playing the piano.    

(Two actions were in progress simultaneously.)

در حالیکه مادرش کتاب میخواند ،جیل پیانو میزد(مینواخت)

( دو عمل همزمان در جریان بودند)

While I read a book, my sister played the piano.

(Two completed events happened simultaneously.)

در حالیکه من کتاب خواندم خواهرم پیانو زد.

(دو رویداد کامل شده به طور همزمان اتفاق افتاده)

My father was having a shave at 7 o’clock. 

(The shave started before 7 o’clock and still in progress at 7 o’clock.)

پدرم ساعت هفت اصلاح میکرد.

(اصلاح قبل از ساعت هفت شروع شده و هنوز هم در ساعت هفت ادامه دارد.)

My father had a shave at 7 o’clock. 

(The shaving started at 7 o’clock until completion.)

پدرم ساعت هفت اصلاح کرد.

(اصلاح ساعت هفت شروع شده و به اتمام رسیده)

زمان گذشته استمراری و گذشته ساده معنی یکسانی دارند.

The first sentence with past continuous tense has the same meaning as the second sentence with simple past tense.

جمله اول با زمان گذشته استمراری همان معنای جمله دوم با زمان گذشته ساده دارد.

They were watching television all night.

(Watching television went on throughout the night.)

انها تمام شب در حال تماشای تلویزیون بودند.

(تماشای تلویزیون در طول شب ادامه داشت).

They watched television all night.  

(Watching television went on from the beginning to the end of the night.)

انها تمام شب تلویزیون نگا میکردند.

(تماشای تلویزیون از اول شب تا اخر شب ادامه داشت)

When she came in, I was dreaming. 

(She came in at the time of my dreaming.)

وقتی او وارد شد من خواب میدیدم.

(او در زمان خواب دیدن من وارد شد)

She came in while I was dreaming.   

(She came in during my dreaming)

او در حالی که من خواب میدیدم وارد شد.

(او در حین خواب دیدن من وارد شد).

Past Perfect Tense

زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل تشکیل شده است از زمان گذشته فعل کمکی have که had است و صفت مفعولی (قسمت سوم)فعل اصلی. (e.g. eaten, stolen, taken).زمان گذشته کامل فعالیتی در گذشته رو توصیف میکند که قبل از اتفاقی در زمان گذشته ساده ، کامل و تمام شده باشد.

مقاله قبلی
حروف اضافه در زبان انگلیسی (Prepositions)
مقاله بعدی
انواع اسم در زبان انگلیسی (Types of nouns)
فهرست