ضمایر موصولی (relative pronoun) - درس سوم
آموزش گرامردسته‌بندی نشدهضمایر در زبان انگلیسی

ضمایر موصولی (relative pronoun) – درس سوم

0
درس سوم:ضمایر موصولی(relative pronoun) ضمایر موصولی را برای وصل کردن دو عبارت به هم استفاده میکنیم.ضمایر موصولی شامل:  that, which, who, whom, when, whose, whatever, whichever, whoever, whomever, whichsoever, whosoever, whomsoever, whosesoever, whatsoever. آنها…
فهرست