قوانین و مقررات عام

قوانین و مقررات آکادمی کن دو

 • تهیه ی کتب و جزوات مربوط به هر دوره, پیش از آغاز دوره الزامی است و تمامی هزینه های مربوطه به عهده فراگیر می باشد .
 • هزینه های مربوط به دوره های آموزشی طولانی مدت و غیر فشرده پیش از شروع دوره به طور کامل از فراگیر به صورت نقدی یا چک حداکثر یک ماهه اخذ می شود. به علت ضرورت هماهنگی با دفتر تهران و تکمیل لیست ثبت نامی شرکت کنندگان پیش از شروع هفته دوم هر دوره , عدم تسویه حساب تا قبل از جلسه ی سوم , این امکان را به آکادمی کن دو می دهد که از ادامه شرکت فراگیر در دوره جاری ,ممانعت به عمل آورد.
 • هزینه های مربوط به دوره های کوتاه مدت و فشرده,به طور کامل و پیش از شروع دوره آموزشی ,به صورت نقدی و طبق جدول و ضوابط مربوطه اخذ خواهد شد.
 • در صورت انصراف فراگیرقبل از جلسه سوم هر دوره,۵۰% شهریه به علاوه ی هزینه تعداد جلسات حضور در کلاس,از مبلغ اخذ شده کسر و مابقی آن به فراگیر بازگردانده خواهد شد. در ****صورت انصراف فراگیر بعد از جلسه سوم دوره آموزشی,هیچ هزینه ای به فراگیر بازگردانده نخواهد شد.
 • در صورت تشکیل نشدن هر جلسه از دوره آموزشی,به علت غیبت فراگیران, آن جلسه جزو جلسات دوره آموزشی محاسبه خواهد شد و از طرف آکادمی زبان کن دو جلسه جبرانی برای آن در نظر گرفته نخواهد شد. در صورت تشخیص استاد به برگزاری جلسه ی جبرانی فراگیران موظف به پرداخت هزینه آن جلسه می باشند.
 • قوانین مربوط به غیبت ها در طول دوره آموزشی بلند مدت و غیر فشرده:
 1. فراگیر می تواند تا سه جلسه, بدون نیاز به جلسه ی جبرانی, غیبت داشته باشد (هر چند طبق ضوابط غیبت و تاخیر زبان آموز در هر جلسه مشمول کسر نمره مشخص از نمرات کلاسی او خواهد بود)
 2. در شرایطی که تعداد جلسات غیبت بین ۴ تا ۶ جلسه باشد,برای قبولی در آن ترم فراگیر ملزم است به شرکت در جلسات جبرانی به شکل خصوصی و گذراندن آزمون شفاهی (هزینه جلسات خصوصی به عهده فراگیر می باشد).
 • غیبت فراگیر از کلاس برای بیش از ۶ جلسه ,موجب تجدید دوره خواهد شد.
 • حضور در جلسه ی امتحان پایان هر دوره الزامی می باشد.
 1. در صورت غیبت در امتحان پایانی و مجاز تشخیص دادن آن توسط معاونت آموزشی از فراگیر امتحان شفاهی گرفته خواهد شد و فراگیر نمی تواند جزء نفرات برتر آن دوره قرار بگیرد .
 2. در صورت غیر مجاز تشخیص دادن غیبت فراگیردر جلسه ی پایانی توسط معاونت آموزشی, فراگیر ملزم به پرداخت ۱۰% شهریه جهت برگزاری امتحان شفاهی پایان آن دوره می باشد و نمی تواند جزء نفرات برتر آن دوره قرار بگیرد.
 • رعایت قوانین و نظم کلاس ها و آموزشگاه برای فراگیرالزامی است و عدم رعایت آنها به آکادمی کن دو این اجازه را می دهد که از ادامه ی حضور فراگیر در دوره آموزشی ممانعت به عمل آورد.
 • حضور به موقع و بدون تاخیر فراگیر در کلاس الزامی است درغیر اینصورت نمره مشخص از نمره کلاسی زبان آموز کسر خواهد شد.
 • موفقیت آموزشی وقبولی فراگیر در هر دوره به طور مستقیم وابسته به تلاش مستمر او در طول دوره ودنبال نمودن راهنمایی های مدرس دوره می باشد.
 • مسئولیت تمامی وسایل و اموال فراگیر در محیط آموزشگاه بر عهده خود فراگیر می باشد و آکادمی کن دو در قبال آنها مسئولیتی ندارد.