دوره دو روز در هفته

کتاب:

solutions,

مناسب چه افرادی است ؟

کسانی که نمی توانند سه جلسه در هفته در کلاسها شرکت کنند.

هدف :

توانمند سازی افراد به استفاده و مکالمه به زبان انگلیسی در حد نیازهای روزمره می باشد . در واقع امکان گفتگوی شفاهی با دیگران می باشد.

سطحی که می رسند :

در پایان هر دوره فراگیران قادر به کسب سطحی از توانایی های طبقه بندی شده خود در برقراری ارتباط شفاهی خواهند شد.

تعداد جلسات:

۱۲ جلسه و هر جلسه ۲ ساعت . امکان تشکیل کلاسها در ساعات صبح وجود دارد.