آزمون Starters

STARTERS

آزمون  YLE Starters، اولین مرحله از آزمون های YLE است.
زبان آموزان پنج تا هشت ساله قادرند در این آزمون که شامل سه بخش گفت، شنود، درک مطلب و نگارش است شرکت کنند.
در این سطح داوطلبان قادر خواهند بود در مکالمات ابتدایی شرکت کنند و در مورد موضوعاتی مانند احوالپرسی ، خانواده ، کلاس درس و مدرسه ، اسباب بازی ها ، حیوانات ، اعضای بدن ،رنگ ها، خرید کردن ، وسایل منزل ، لباسها و … صحبت کرده یا بخوانند و بنویسند.