آزمون Flyers

FLYERS
در مرحله سوم آزمونهای YLE، آزمون Flyers قرار دارد که زبان آموزان باید علاوه بر داشتن دامنه واژگان وسیع تری از موضوعات قبلی، مهارتهای زبانی دیگری همچون تبادل اطلاعات، برقراری و حفظ روابط اجتماعی و بیان نظرات را دارا باشند.
عموماً زبان آموزان در سنین ۹ تا ۱۲ سالگی در این آزمون که شامل سه بخش گفت، شنود و درک مطلب و نگارش است شرکت میکنند